Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Regiodonderdag, 9 maart 2006

Sake Osinga (78) protesteert voor het eerst
Ruurd Walinga
Leeuwarden – Nog nooit in zijn lange leven heeft Sake Osinga geprotesteerd. Volgende week hoopt de aaisiker in hart en nieren 79 te worden. Gisteren bezocht hij net als nog zo’n honderd vijftig andere eierzoekende vogelwachters de rechtbank in Leeuwarden om de rechtszaak tegen het aaisykjen mee te maken.
,,Ik sykje al ljipaaien fanôf de skoalbanken’’, verklaart Osinga zijn belangstelling. ,,Dizze saak sit my heech. It giet my net sa sear om it aaisykjen sels, mar mear om de neisoarch. Mar om dat yn stân te hâlden moat it aaisykjen bliuwe.’’
Osinga heeft gereageerd op de oproep van voorzitter Anne Osinga van de Bond van Friese Vogelbeschermings Wachten (BFVW) om massaal naar de rechtszitting te komen waarin het bezwaar van Faunabescherming tegen het eierzoeken wordt behandeld. Formeel gaat het daarbij om de ontheffing die de provincie Fryslân aan de BFVW heeft afgegeven. In die vergunning staat onder meer dat het eierzoeken is toegestaan als een eierzoeker gekwalificeerd is en tot en met 31 maart maximaal vijftien eieren meeneemt uit het land.
Vorig jaar was ook Vogelbescherming nog tegen de eierzoekvergunning. Nu legt ‘Zeist’ zich neer bij de beperkende regels. Voorzitter Johannes Houtsma van de vogelwacht Hallum, die de rechtszitting meemaakt, heeft geen hoge pet op van de club van Hans Peters. ,,Se litte Faunabeskerming no de kastânjes út it fjoer helje en oer twa jier as der wer in nije űntheffing ôfjűn wurde moat, komme se fęst wer yn’t gewear’’, veronderstelt Houtsma een complottheorie.

Polsstok

Tom Feddema uit Raard is met een polsstok met daaraan de Friese vlag naar het gerechtsgebouw gekomen. Hij heeft er maar even plezier van, want van de mensen van de bewaking mag hij zijn attributen niet meenemen. ,,Jammer, mar ik hie it wol tocht’’, reageert Feddema nuchter. Vorig jaar was de 42-jarige Raarder aaisiker ook al op de rechtbank toen Geert de Groot van Weidum moest voorkomen. De Weidumer werd toen veroordeeld voor het aaisykjen in een periode dat het verboden was, maar kreeg geen straf omdat de rechter begrip had voor het feit dat het aaisikersverbod midden in het seizoen was afgekondigd. Feddema is er van overtuigd dat een grote opkomst van eierzoekers invloed zal hebben op de uitspraak van de rechter. ,,Oars soene der dochs ek gjin abbekaten węze? Wy binne allegearre abbekaten.’’
De zestienjarige Jan Willem van der Wal uit Raard heeft zelfs een eenvoudig protestbord meegenomen naar Leeuwarden. ‘Leaver dea as faunabehear’, luidt de tekst. ,,Hollanners moatte net bepale węr’t wy as Friezen foar striden ha.’’
Fries-om-utens Reinder Koldijk is helemaal vanuit Norg naar de Friese hoofdstad gereden om zijn steun voor het aaisykjen persoonlijk te komen betuigen. Hij is lid van de aaisikersclub De Ald Hij van Dearsum. In Norg is hij coordinator van de nazorg. ,,Eins soe yn hiel Nederlân wer socht wurde moatte.’’

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties