Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Regiowoensdag, 3 september 2003

‘Ploeg ruďneert eeuwenoude bodemschatten’

Leeuwarden – De archeologische schatten van Fryslân worden in hoog tempo geruďneerd door de moderne agrarische bodembewerking. De overheid is praktisch machteloos tegenover die ontwikkeling, concluderen Gedeputeerde Staten in de Deelnota Archeologie 2004-2007 die zij vanochtend hebben gepresenteerd.

,,Het archeologisch beleid dat wij de komend jaren wensen uit te voeren, zal in hoofdlijnen re-actief zijn’’, schrijven GS in hun nota; ,,Zo nemen wij geen vergaande stappen om sluipende vormen van aantasting te stoppen. Wij weten dat wij zo een niet onaanzienlijk deel van het Friese bodemarchief vooralsnog onvoldoende zullen kunnen beschermen, en dus in feite prijsgeven.’’
Volgens gedeputeerde Mulder slaat deze fatalistische constatering met name op de agrarische praktijk in de ‘bouwhoek’ van Fryslân. Ieder jaar dat de moderne ploeg daar over de akker gaat, wordt het bodemarchief een stuk verder geruďneerd. Talloze terpen zijn al letterlijk met het maaiveld gelijkgemaakt. Wat eeuwenlang bewaard is, wordt volgens Mulder nu in een paar decennia door shovels opzijgeschoven.
De gedeputeerde noemt het opvallend dat het grootste deel van archeologische vondsten in Fryslân gedaan wordt op bouwland. ,,Faak is der űnder it greidelân folle mear te finen, mar dat witte wy net om’t der net safolle ploege wurdt.’’
Voor preventie tegen agrarische verstoring van archeologische vindplaatsen is er gewoon geen ,,polityk draachflak’’, denkt Mulder. ,,Wy kinne net oars as efter de ploege oanrinnen.’’ Er is wel een experiment uitgevoerd in Dongjum, waar enkele boeren vrijwillig hun bedrijfsvoering aanpasten om terpresten te bewaren. Zolang daarvoor geen financiële compensatie gegeven wordt, is een dergelijk beleid echter kansloos volgens GS.
De nota is overigens juist geschreven om archeologische bodemschatten beter te beschermen tegen bijvoorbeeld nieuwbouwplannen en de aanleg van wegen. Bij dergelijke ontwikkelingen moet er meer aandacht uitgaan naar de archeologische belangen. Door de ontwikkeling van een digitale Friese archeologische kaart kan bij voorbaat bekend zijn waar de bouwlieden mogelijk op waardevolle ‘vindplaatsen’ kunnen stuiten.
Met de nota wordt ook vooruitgelopen op de nieuwe Monumentenwet die naar verwachting in 2006 van kracht wordt, en op uitvoering van het Europese Verdrag van Malta. Dit verdrag schrijft voor dat ‘de verstoorder betaalt’: wanneer bijvoorbeeld bij het graven van een bouwput een archeologische vindplaats aan het licht komt, moet de bouw stilgelegd worden totdat er ter plekke archeologisch onderzoek gedaan is op kosten van de ‘verstoorder’.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties