Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Sportmaandag, 29 januari 2018

In beste seizoen ooit naar eerste titel
Heerenveen - Met groots vertoon van macht snelde Letitia de Jong gistermiddag in Thialf naar haar eerste nationale sprinttitel. Daarmee spoelde ze de kater van het missen van de Winterspelen echter slechts ten dele weg.
Want dat De Jong door het mislopen van een olympisch startbewijs bij het OKT eind vorige maand straks alleen naar Pyeongchang gaat om vriendin Ireen Wst aan te moedigen, doet nog altijd pijn. ,,De earste dagen hie ik it dr hiel swier mei, bekende de 24-jarige sprintster uit Feanwlden gisteren na haar triomf bij de NK sprint in Thialf. ,,Dat is no foarby, mar do wurdst der yn dizze perioade, not elkenien him klear makket foar de Spelen, noch sawat alle dagen mei konfrontearre. Dat is bst dreech.
Bij de nationale titelstrijd in Thialf was daar echter weinig van te merken. De Jong won drie van de vier afstanden en had eigenlijk nooit wat van haar tegenstandsters te duchten. Toegegeven, Marrit Leenstra en Jorien ter Mors - normaal gesproken favoriet voor de titel - lieten de NK met het oog op de naderende Winterspelen aan zich voorbij gaan. Maar wie er niet is, kun je ook niet verslaan, moet De Jong hebben gedacht. ,,En boppedat ha ik der foar mysels it maksimale thelle.
De Jong is bezig aan het beste seizoen uit haar carrire, nadat blessures haar de afgelopen jaren vaak parten speelden. ,,Riden is in technyske sport en as der dan wat yn dyn liif net hielendal kloppet, sjochst dat fuort-endaliks werom yn de prestaasjes. Mar as it dan wl in kear goed fielt, kinne de stappen dyt je sette ynienen hiel grut wze. Foar my komt dit dan ek net t de loft fallen.
Ze is eindelijk fit. Hoewel... ,,In pear wike lyn skeat it my yn e rch en tocht ik: dr gean wy wer. Mar gelokkich foel it ta. Yn sokke gefallen moatst fuortendaliks oan de bel lke. Dat ha ik de frne jierren wol leard.
En zo kreeg Wst, die zich in 2017 tot nationaal sprintkampioene kroonde en ditmaal al na de eerste 500 meter uit het toernooi stapte, haar eigen vriendin als opvolgster. ,,Sy sei fante foarren al foar de grap: moatst wol soargje dat de titel yn hs bliuwt. No, dr ha ik dochs mar moai oan foldien.
Veel zei dat moaie feitsje De Jong echter niet. Ze was vooral blij dat het kwartje eindelijk eens haar kant op was gevallen. ,,Sjoen de tiden dyt ik de frne wiken ried, wist ik dat ik knshawster wie. Mar winne, en dan ek noch mei san grut ferskil (Anice Das had op de afsluiteinde 1000 meter meer dan twee seconden op De Jong goed moeten maken, red.), is wat oars fansels.
WK sprint
Met de eerste senioren-sprinttitel uit haar carrire verzekerde De Jong zich ook van het derde en laatste ticket voor de WK sprint, op 3 en 4 maart in het Chinese Changchun (Leenstra en Ter Mors waren al geplaatst). ,,Wat dr mooglik is, wit ik net. Ik sil my wierskynlik net yn de striid om it poadium minge kinne, mar hoopje my wol fan myn bste kant sjen te litten.
De geplande reis naar Pyeongchang moet in ieder geval op de schop. ,,Ik soe yn earste ynstnsje de folsleine twa wike nei de Spelen, om safolle mooglik by Ireen wze te kinnen. Dat wurdt no oars. In pear dagen dr sjen, moat noch wol slagje. Mar drnei giet de fokus op de WK.
Want die WK bieden het perfecte podium om nogmaals een visitekaartje af te geven, weet De Jong. ,,Myn ploech Afterpay hldt der nei dit seizoen mei op. Dus it is in moai momint om mysels yn de kiker te riden. Al ha ik dat no tink ik ek wol aardich dien.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

sport
Familieberichten
Advertenties