Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Geloof & Kerkdonderdag, 13 juli 2017

Assemblee WCRC: steeds meer samen kerk
Van 29 juni tot 7 juli was de General Council of the World Communion of Reformed Churches (WCRC) bijeen in Leipzig, Wittenberg en Berlijn. Het werd in meerdere opzichten een historische assemblee. René de Reuver blikt terug.
Zo’n vierhonderd gedelegeerden vertegenwoordigen in Leipzig ruim tweehonderd kerken uit meer dan honderd landen. Ik was daar aanwezig namens de Protestantse Kerk in Nederland.
Het thema en de plek van samenkomst stonden in het teken van 500 jaar Reformatie. In Leipzig werd vergaderd. In de Dom van Berlijn werd de 500e verjaardag van de reformatie gevierd. In Wittenberg werd de gezamenlijke verklaring van de Rooms-Katholieke Kerk en de Lutherse Kerk over genade en rechtvaardiging door de gereformeerde wereldgemeenschap ondertekend. De woorden uit Romeinen 12:2 (‘U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is’) vormden de basis voor het thema van de assemblee: Living God, reform and transform us.
Thema, plaats en moment van samenkomst illustreren de dankbaarheid voor de reformatie en de noodzaak van voortgaande reformatie. Het was een gebed om gereformeerd en getransformeerd te worden tot samen kerk zijn, tot heil van de wereld en de samenleving.
Nicolaikirche
Het steeds meer samen kerk werd tijdens de assemblee op verschillende wijze concreet. Ik ervoer dit in het bijzonder tijdens ons bezoek aan de Nicolaikerk van Leipzig. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw wordt op maandagavond in deze kerk een vredesgebed gehouden. In de turbulente tijd voorafgaande aan de Wende van 1989 werd elke week in deze kerk hartstochtelijk gebeden en geprotesteerd om vrede. Op maandagavond 3 juli vulde de kerk zich met honderden protestanten uit de hele wereld die baden om vrede. Dit gebed kreeg extra lading door het gebed en de moed van de Duitse zusters en broeders van toen, op dezelfde plek en hetzelfde moment in de week.
Woensdag 5 juli verhuisde de bijeenkomst van de Wereldgemeenschap van Gereformeerde Kerken naar Wittenberg, de stad van Maarten Luther (1483-1546). In deze kleine stad heeft Luther lang gewerkt. Het werd de plek van waaruit zijn 95 stellingen wereldkundig werden gemaakt. Vijfhonderd jaar later ondertekende in de stadskerk, de preekkerk van Luther, de Wereldgemeenschap van Gereformeerde Kerken (WCRC) de gezamenlijke verklaring over de rechtvaardiging van de Rooms-Katholieke Kerk en de Lutherse Wereldfederatie (LWF) uit 1999.
In deze verklaring spreken de kerken zich uit over de rechtvaardiging en de genade. Benadrukt wordt dat de onderlinge verschillen niet langer kerkscheidend zijn.
In 2006 sloten de methodisten zich al aan bij deze verklaring. Nu volgde de Wereldgemeenschap van Gereformeerde Kerken. Hierbij werden door de Gereformeerde Wereldgemeenschap eigen accenten toegevoegd. Zij benadrukten de samenhang tussen rechtvaardiging en gerechtigheid (heiliging).
De president van de WCRC, dr. Jerry Pillay typeerde deze dag als historisch. ,,Het vandaag ondertekende document is significant en symbolisch voor de weg die we gezamenlijk gaan”, zo merkte hij op. Kardinaal Brian Farell ondertekende namens de Rooms-Katholieke Kerk het document. Hij bracht de groet en gelukwens van paus Franciscus over. De paus typeerde de ondertekening als ‘een sprekend teken van ons commitment om samen, als broeders en zusters, de weg te gaan van conflict naar gemeenschap, van verdeeldheid naar verzoening’.
Wittenberg-getuigenis
Tijdens de feestelijke dienst in de Stadskirche van Wittenberg werd tevens het zogenaamde ‘Wittenberg-getuigenis’ ondertekend. In dit document wordt de scheiding tussen de lutherse en gereformeerde tradities betreurd. Bovendien wordt uitgesproken meer samen te gaan werken. De ondertekening door WCRC-president Pillay, en de secretaris-generaal van de Lutherse Wereldfederatie, dr. Martin Junge, werd in de kerk met applaus begroet. ,,We verplichten onszelf onze gezamenlijke inspanningen te verdubbelen om onze eenheid vorm te geven, en samen onrecht en uitsluiting te weerstaan”, aldus de lutherse dr. Martin Junge.
Als Protestantse Kerk in Nederland kennen we de waarde van samen kerk zijn als gereformeerden en lutheranen. We zijn dan ook blij met deze wereldwijde ontwikkeling.
Een derde moment waarop het samen kerk zijn voor mij concreet werd, was de verkiezing van het nieuwe dagelijks en algemeen bestuur (executive committee en council) van de WCRC. Tijdens de vergadering was uitvoerig gesproken over de wereldwijde achterstelling en uitbuiting van vrouwen. Aangrijpend was het pleidooi voor gelijke posities voor mannen, vrouwen en jongeren in en buiten de kerk. Op deelnemende kerken die nog geen vrouwen in het ambt toelaten, werd een indringend appel gedaan te zoeken naar nieuwe ruimte voor vrouwen als ambtsdragers. De vergadering nam dit appel ook zelf ter harte. De voorstellen voor leden van het nieuw te kiezen dagelijks en algemeen bestuur van de WCRC werden herzien. Voor het eerst in de geschiedenis van de WCRC werd een vrouw, ds. Najla Kassab uit Libanon, gekozen tot president en werd een jongere afgevaardigde, Raissa Brasil uit Brazilië, gekozen tot een van de vicepresidenten.
Als deze 26e assemblee van de WCRC één ding duidelijk heeft willen maken dan is het wel de oproep, om vijfhonderd jaar na de reformatie samen kerk te zijn tot heil van de wereld.
Mijn hoop is dat deze assemblee kerken aanzet tot een voortgaande reformatie. Heel concreet door gezamenlijk op te trekken en levend vanuit Gods genade te staan voor gerechtigheid. In de hoop dat deze wereld, naar een woord van Calvijn, iets meer theatrum gloria Dei (theater van Gods glorie) zal zijn.
René de Reuver is scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Meer achtergronden over de World Communion of Reformed Churches (WCRC): www.wcrc.ch

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties