Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Economiedonderdag, 11 mei 2017

Friese miljoenen voor duurzamere landbouwsector
Leeuwarden - De provincie Fryslân steekt de komende jaren drie miljoen euro in initiatieven om de landbouw in de provincie duurzamer te maken. Het gaat dan vooral om de melkveehouderij en de akkerbouw. Dat is te lezen in de beleidsbrief Naar een duurzame landbouw in Fryslân, die deze week is gepresenteerd.
Een groot deel van het geld uit het Transformatiefonds duurzame landbouw wordt gestoken in projecten voor natuurinclusieve landbouw (1,6 miljoen euro). Daaronder vallen onder andere projecten om biodiversiteit te herstellen en te vergroten.
Doelstelling is ook om de biologische landbouw uit te breiden van zevenduizend hectare in 2015 naar tienduizend in 2025. Daarvoor is een ton beschikbaar.
De provinciale overheid wil ook de weidegang van boeren stimuleren. Door de verdergaande schaalvergroting, onder andere het gevolg van overname van stoppende bedrijven door branchegenoten, verslechtert de verkaveling voortdurend, stelt de provincie. Inzet is om jaarlijks 1600 hectare te herverkavelen, exclusief de noodzakelijke kavelruil rond grote projecten.
Het voorstel is om aan de regeling het afschaffen van een eigen bijdrage te koppelen en een grondbank in te stellen. Tot nu toe wordt bij herverkaveling een eigen bijdrage aangehouden van tweehonderd euro per hectare. In de praktijk levert dit volgens de provincie veel onduidelijkheden en discussies op, vooral in situaties waar bij een kavelruil de medewerking van landbouwers gewenst is maar zij er geen voordeel bij hebben. Fryslân wil ook onderzoeken of het inzetten van een (beperkte) grondbank de realisatie van verschillende doelen - landbouwkundig, natuur en landschap en water - kan versnellen.
Fryslân wil net als de twee andere noordelijke provincies koploper zijn in grondgebonden veehouderij, zo is er te lezen in de beleidsvisie. De inzet naar een meer grondgebonden veehouderij is onderdeel van de Versnellingsagenda Melkveehouderij. Jaarlijks draagt de provincie hier een ton aan bij. Daarnaast is er de mogelijkheid om met EU-gelden en provinciale middelen speciale projecten op te zetten. Daarvoor is zes miljoen euro beschikbaar.
Het agrarisch natuurbeheer, dat ook al in eerdere visies van de provincie een belangrijke plek had, wordt vervolgd. De verschillende collectieven die samenwerken in het Kollektievenberied Fryslân (KBF) zijn met name gericht op weidevogelbeheer en landschapsonderhoud. Deze initiatieven ontvangen jaarlijks een vergoeding van veertien miljoen euro.
Om de akkerbouw te verduurzamen wordt er onder meer geld gestoken in The Potato Valley, een brede coalitie in en rond de akkerbouw in het noorden van Fryslân (samen met het aangrenzende akkerbouwgebied in Groningen). Voor de periode tot 2020 is in totaal een budget van twee miljoen euro gereserveerd.
Het project met de teelt van soja, wat ertoe moet leiden dat er minder hoeft te worden geïmporteerd, krijgt ook steun. Dit jaar dragen alle drie noordelijke provincies 33.000 euro bij. In 2018 wordt dit mogelijk 60.000 per provincie.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties