Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Regiozaterdag, 30 januari 2016

Omrop Frysl‚n merkt dat Fries steeds beter gelezen wordt
Leeuwarden - De website van Omrop Frysl‚n is sinds 1 juli 2015 voor een groot deel tweetalig. Alle nieuwsberichten verschijnen in eerste instantie in het Fries op de website, maar worden daarna ook vertaald in het Nederlands.
,,WÍrom? Wy wolle der foar alle Friezen wÍze. Mear as 93 prosint fan‚Äôe Friezen fersteat prima Frysk, dus opíe radio bliuwt Frysk de fiertaal, mar as it op lÍzen oankomt, dan kin yn ien kear mar 50 persint dat", zo legt eindredacteur online Douwe Boersma uit. ,,As wy net yn it Nederl‚nsk berjochtsje, slķte wy 25 prosint ķt dyít dat net lÍze kinne en nochris 25 prosint dyít dÍr muoite mei hat."
Toch worden de Friestalige berichten het meest gelezen, of beter gezegd het meest geopend: zeven tot acht keer meer dan Nederlandstalige berichten. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat een Nederlandstalig bericht pas gelezen kan worden nadat de Friestalige versie is geopend. ,,Mar dan noch. It jout oan dat it Frysk lÍzen wurdt. Dat sjogge wy foaral ek oan Facebook. DÍr binne wy noch net twatalich", zegt Boersma.
Het aantal likes op Facebook is flink gestegen sinds de verschillende Omrop-bijdragen op dat sociale medium meer zijn samengevoegd. ,,Wy binne omheech gean fan s‚ntŻzen nei tritichtŻzen likes. In aardich resultaat." Daarmee zit Omrop Frysl‚n namelijk op hetzelfde niveau als rtv Drenthe. ,,Mei dit ferskil dat wy dus alles noch yn it Frysk skriuwe. En it grappige is: reaksjes binne yn it Frysk en yn it Nederl‚nsk."
Veel meer hierover in het Friesch Dagblad van 30 janauri

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties