Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Regiodonderdag, 28 januari 2016

Vogelwachten leggen zich neer bij raapverbod
Wommels - De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) gaat geen juridische en kostbare procedures beginnen om dit jaar toch nog te kunnen 'aaisykjen’. ,,Wy wolle de advokatuer net spekke", aldus voorzitter Rendert Algra gisteravond op een extra ledenvergadering in It Dielshűs in Wommels.
,,Wy lizze us derby del dat wy dit jier net mear aaisykje kinne", hoorden ongeveer 150 leden Algra zeggen. Voor 2017 probeert de BFVW de provincie zover te krijgen dat zij wél weer een ontheffing geeft voor het eierrapen.
Gedeputeerde Staten wil het eierrapen juist de komende drie tot vijf jaar in de ijskast zetten, zo werd dinsdag bekend. ,,Dat is belachelik. Dan is it aaisykjen echt oer", reageerde Henk Kalsbeek, juridisch specialist bij de BFVW.
Het nu aanvechten van de niet verleende ontheffing voor het eierrapen zou de relatie met de provincie alleen maar vertroebelen en verslechteren, vreest Algra. Hij zei wel ernstig teleurgesteld te zijn in de houding van Gedeputeerde Staten.
,,Wy woene meitinke, mar dat is net gebeurd", aldus Algra. De provincie liet vorig jaar de nationale vogeltelorganisatie Sovon onderzoek doen naar de kievitpopulatie. Sovon concludeerde dat de kievitstand ongunstig is en al sinds 1990 terugloopt. Op basis daarvan acht gedeputeerde Kramer het onmogelijk om een ontheffing van de Flora- en faunawet af te geven, die stand zou houden voor de rechter.
Volgens Kalsbeek draait het al dan niet toestaan van het aaisykjen om het begrip 'staat van instandhouding’. Van een bevriende advocaat in Brussel had Kalsbeek vernomen dat de BFVW een 'kleine mogelijkheid’ heeft om het aaisykjen terug te krijgen. Dat kan als de bond kan aantonen dat het eierrapen geen bedreiging is voor de kievit. Dat lukt voor dit seizoen niet meer, maar de wachten hopen dit jaar genoeg gegevens te verzamelen over hoe het gaat met de weidevogelstand. Vraag is wel wie deze 'betrouwbare cijfers’ zal gaan leveren.
,,Wy driigje de tradysje kwyt te reitsjen, mar wy dogge der alles oan, oar jier wer aaisykje te kinnen" , aldus Algra. ,,It is yn gefaar, mar noch net gebeurd."
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 28 januari

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties