Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Regiowoensdag, 27 januari 2016

Einde van het Friese aaisykjen is in zicht
Leeuwarden - De provincie Frysl‚n geeft geen ontheffing voor het kievitseieren rapen dit jaar. En ook voor de komende jaren is de kans uitermate klein dat de eieren geraapt mogen worden, volgens gedeputeerde Johannes Kramer gistermiddag. Het einde van de Friese traditie is niet uit te sluiten.
,,We sjogge gjin k‚ns mear om in Żntheffing te jaan dyí st‚n h‚ldt bij de rjochter", aldus Kramer. De afgelopen jaren werd de ontheffing al meerdere keren aangevochten door natuurbeschermers. De Raad van State oordeelde in januari vorig jaar dat de provincie moest aantonen dat het goed gesteld was met de stand van de kievit, voordat er weer een ontheffing zou worden verleend. In december verscheen een rapport van de Sovon Vogelonderzoek, dat in opdracht van de provincie onderzoek had gedaan naar de kievitstand. De conclusie was niet alleen dat de stand nu ongunstig was, maar ook dat het toekomstperspectief niet goed was. Het rapport bevestigde dat de kievitstand al sinds 1990 terugloopt.
Pas als de kievitsstand verbetert, is er volgens Kramer weer de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen. Maar daarvoor is onderzoek nodig, dat op zijn vroegst over drie jaar wordt uitgevoerd, erkende Kramer. En daarmee lijkt de kans uitgesloten dat er de komende jaren geraapt kan worden.
De afgelopen week heeft de provincie het voornemen om de ontheffing te weigeren voorgelegd aan de landsadvocaat. Ook het standpunt van de Bond van Friese Vogelwachten - dat er wel geraapt kan worden omdat dat geen invloed heeft op de kievitstand - werd meegestuurd. Volgens Kramer is de conclusie van de landsadvocaat duidelijk: er is een gunstige staat van instandhouding nodig om een ontheffing te verlenen. Ook oordeelde de landsadvocaat dat het rapen van kievitseieren wel degelijk een klein effect heeft op de populatie. Het argument van de Bond van Friese Vogelwachters dat de kievitstand niet relevant is omdat rapen geen effect heeft, ging daarmee ook van tafel.
Eerste ei
Het verbod op rapen betekent niet dat er geen eieren gezocht mogen worden. Dat mag wel, en mogelijk komt de commissaris van de Koning ook kijken bij het eerst gevonden ei. Kramer hoopt dat de leden van de bond zich bij het raapverbod kunnen neerleggen en zich willen inzetten voor de kievit door wel nazorg te doen. ,,Oftewol foarsoarch. Dus wol de nÍsten sykje en markearje. En op dy wize mei elkoar foar de ljip soargje."
Rendert Algra van de Bond van Friese Vogelwachten weet niet zo goed wat hij van het 'voorzorgí-idee van Kramer moet denken. ,,Ik rin der net waarm foar en tink ek net dat ik de hannen derfoar op elkoar krij." Vanavond is er een speciale ledenvergadering in Wommels. Daar wordt onder meer gekeken of de bond juridische stappen gaat nemen. Want Algra is het niet eens met de interpretatie die de provincie Frysl‚n geeft aan de uitleg van de landsadvocaat. ,,Elts wit dat it sykjen gjin negative ynfloed hat op it tal ljippen. Dus dat soe de ŻntsnappingsrŻte wÍze kinne."

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties