Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Geloof & Kerkvrijdag, 1 oktober 2010

Ds. Rienk Klooster doet zondag intrede
Earnewâld heeft na 102 jaar weer eigen predikant

Earnewâld - De Hervormde Gemeente Earnewâld krijgt zondag na 102 jaar weer een eigen dominee. Dr. Rienk Klooster uit Leeuwarden wordt voor een derde aan de kerkelijke gemeente verbonden. Klooster is al 27 jaar betrokken bij de kerk- en geloofsgemeenschap van Earnewâld, maar dat krijgt nu een officiële status. ,,Ik fyn it prachtich dat dit bart.”

Door Lodewijk Born.
Klooster (63) is eigenlijk al ruim een derde van zijn leven verbonden met Earnewâld. Hij preekt er op dit moment al zo’n achttien keer per jaar, is betrokken bij het Frysk Oekumenysk Wurkferbân Earnewâld - dat hij mede oprichtte in 1988 - en zit in de redactie van het eigen theologische blad de EARN.
Earnewâld is het verhaal van geloven op een wijze die anno 2010 ook velen aantrekt: ,,Undogmatysk, kritysk en mei iepenheid foar wittenskip, filosofy en kultuer”, aldus ds. Klooster. Het is zelfs landelijk een opvallend geluid. Onder anderen Jan Greven, oud-hoofdredacteur van Trouw en nu recensent voor bijlage De Verdieping van dat dagblad, stapt graag in de auto richting Fryslân voor een lezing. Er is namelijk vrijwel geen leerhuis in Fryslân - en daar buiten - dat zoveel mensen weet te trekken. ,,De Earnewâldster Rűnte lűkt no al langer as tsien winterskoften sa’n 150 dielnimmers mei lęzingjűnen oer teologyske en libbensbeskôglike űnderwerpen.” Het zijn mensen die graag de diepte in willen op theologisch gebied, een brede kijk op het leven hebben en daarover graag met anderen van gedachten wisselen.
Sinds anderhalf jaar is er de uitgave de EARN, een Friestalig tijdschrift dat vijf keer per jaar verschijnt ,,mei artikels op teologysk, libbensbeskôglik, en kultureel gebied en dat sa stadichoan ek al frijwat abonnees hat bűten Fryslân”. De oplage is 150 exemplaren. Ook scribenten van buiten de provincie leveren teksten, die in het Fries worden vertaald.

Achttien lidmaten

Het is een klein wonder dat Earnewâld ds. Klooster kan beroepen, want gezien het ledental zou het onmogelijk geweest zijn. ,,De herfoarme gemeente telt op dit stuit achttjin lidmaten en is dęrmei wol ien fan alderlytste selsstannige gemeenten yn Fryslân. Mar der is in entűsjaste tsjerkeried, dy’t út acht persoanen bestiet.” Dat hij toch in betaalde dienst komt voor een derde, komt door de bezittingen van de gemeente: ze hebben veel geld en land. ,,Oars hie it net kinnen.” Earnewâld had in de afgelopen eeuw wel tal van kerkelijk werkers, maar de laatste officiële ‘eigen’ hervormde predikant was ds. G.J.A. Offerhaus.
Klooster was voorheen al gedetacheerd in Earnewâld, vanuit zijn vorige baan, in Jorwert. Tussen de kerkelijke gemeente Westerwird en Earnewâld bestond een samenwerking. Sinds januari is Klooster echter weg uit Jorwert wegens verstoorde arbeidsverhoudingen. Het leek Earnewâld wel wat om een éigen dominee te houden en wilde de reeds bestaande arbeidsrelatie tussen Klooster en de kerkgemeenschap graag officieel maken. Naast het voorgaan in kerkdiensten, verzorgt hij godsdienstlessen op de basisschool in Earnewâld, de Master Franke-skoalle, en zijn er de werkzaamheden voor de Earnewâldster Rűnte. ,,Dęr komt no by dat ik út en troch wat minsken opsykje sil dy’t yn de tsjinsten komme. Om de bân wat te versterkjen.”
De diensten op de eerste zondag van de maand worden door zo’n dertig mensen bezocht. Kerkgangers komen naast uit Earnewâld zelf ,,rűnom wei”. Bijvoorbeeld uit Drachten, Siegerswoude, Garyp, Opeinde en Burgum.
De bevestiging van Klooster vindt plaats in een gemeenschappelijke dienst van de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en van het Frysk Oekumenysk Wurkferbân Earnewâld.
i De officiële bevestigingsdienst wordt geleid door ds. Yvonne Hiemstra, predikante van de Verenigde Christelijke Gemeente in Dokkum en voorzitter van het Frysk Oekumenysk Wurkferbân in Earnewâld. Aanvang is 9.30 uur
i Meer informatie over de Earnewâldster Rűnte en het FOWE: www.fowe.org

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties