Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Dossierdinsdag, 20 april 2010

Dr. Rochus Zuurmond laakt onterechte draai van bijbelgenootschap
Kritiek op NBV komt wél uit brede kring
De groep theologen die niet wil dat De Nieuwe Bijbelvertaling nu al kanselbijbel wordt, is verbaasd over de reactie van het Nederlands Bijbelgenootschap op de brief richting de PKN-synode. Natuurlijk dient de NBV besproken worden. Dan kan er tenminste een goede discussie plaatsvinden waarom de kanselbijbelstatus écht niet moet, aldus dr. Rochus Zuurmond.
Uiteraard staat de bespreking van De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) in april op de agenda van de Generale Synode. Dat was precies de reden waarom eind vorige maand een aantal theologen het initiatief nam een brief op te stellen aan de leden van de landelijke kerkvergadering.
In deze brief verzoeken zij uitstel van de beslissing de NBV al dan niet aan te wijzen voor gebruik in de eredienst, tot na de aangekondigde revisie. De brief bevat overigens geen kritiek op de NBV. Het uitstel wordt gevraagd op grond van herzieningen, aangekondigd door het NBG zelf. De formuleringen zijn letterlijk overgenomen uit de brief van het NBG en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) aan de kerken.
Toegevoegd op eigen gezag is alleen dat de vertalers ook fouten zullen verbeteren. Het klinkt niet erg overtuigend wanneer het NBG stelt dat er ‘geen vertaalfouten meer in staan’ (Friesch Dagblad, 16 februari). Ook de NBV is mensenwerk en er zijn vele voorbeelden te noemen waar de NBV naar het inzicht van vele deskundigen onverantwoorde vertaalbeslissingen nam.
In de brief aan de kerken noemen NBG en KBS ook zelf 2016 als einddatum van de herziening. Dat was in 2009 dus over zeven jaar. Het NBG beweert dat de veronderstelde kritiek vooral komt uit de hoek van de Amsterdamse school. Ook dat is hier niet aan de orde. Het gaat er de zeventien opstellers en vierhonderd ondertekenaars (uitsluitend predikanten, theologen, linguïsten en kerkmusici) om dat de synode geen besluit zal nemen over een bijbelvertaling die nog in revisie is.
Die mening wordt gedeeld door opstellers en ondertekenaars afkomstig uit alle hoeken van de kerk. Zij hebben dagelijks beroepsmatig met deze vertaling te maken: gemeentepredikanten, studentenpredikanten, geestelijk verzorgers aan instellingen als verzorgingshuizen, ziekenhuizen en gevangenissen.
Tot de ondertekenaars van de brief behoren inmiddels uit de ‘evangelische’ hoek ds. Hans Eschbach, directeur Evangelisch Werkverband en mr. C.M. Verkade, docent Evangelische Hogeschool. Uit de ‘confessionele’ hoek Leen den Breejen, voorzitter van de Confessionele Vereniging, predikanten uit de Gereformeerde Bond, de Molukse Evangelische Kerk en lutherse predikanten. Ook dr. Karel Blei (voormalig secretaris-generaal van de Hervormde Synode), Paul Oskamp (voormalig rector van Seminarie Hydepark), Henk Vreekamp (emerituspredikant voor ‘Kerk en Israël) en A. Houtman (docent Semitica en bijzonder hoogleraar Jodendom en joods-christelijke relatie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Kampen) tekenden al. Hetzelfde geldt voor E. Idema, hoofdredacteur van Kind op Zondag en verschillende medewerkers van De Eerste Dag.Theologen/lieddichters, onder wie Sytze de Vries, Theo Goedhart, docent kerkmuziek aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en Idelette Otten, voorzitter Liturgische Kring, steunen het initiatief.
Ten slotte wekt het enige verbazing dat het NBG de verkoopcijfers van de NBV - al een miljoen - noemt als argument voor de acceptatie van deze vertaling. De krant met de grootste oplage is toch niet noodzakelijk kwalitatief de beste krant? Vereist is, zeker voor een belangrijk boek als de Bijbel, een op inhoudelijke argumenten berustend oordeel. Dat kan op dit moment nog niet. Daarom vraagt de brief aan de synode om uitstel.
i Dr. Rochus Zuurmond woont in Deventer en is emeritus kerkelijk hoogleraar bijbelse theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is een van de initiatiefnemers van de Open Brief.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

dossier
Familieberichten
Advertenties