Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
woensdag 20 juni

Geloof & Kerkvrijdag, 23 juni 2006

Opbrengst Kerkbalans simpel te verhogen

Leeuwarden/Dokkum - De opbrengst van de jaarlijkse geldwervingsactie Kerkbalans is met betrekkelijk eenvoudige middelen flink te verhogen. Dat blijkt een proef die dit voorjaar heeft plaatsgevonden in Woerden. Niet alleen gaven trouwe gemeenteleden meer geld aan de kerk, ook randkerkelijken bleken prima aanspreekbaar.

GERHARD BAKKER
De actie Kerkbalans vertoont al enkele jaren een zorgwekkende ontwikkeling. De opbrengst groeit nog maar amper. De tijd dat ’steeds minder mensen steeds meer geld geven’, lijkt ten einde. Iedereen voelt het moment naderen, dat de inkomsten van de kerken daadwerkelijk gaan dalen. Als dat werkelijkheid wordt, resteert de kerken niet anders dan nog harder te bezuinigen op gebouwen en menskracht.
De Interkerkelijke Commissie Geldwerving (ICG) gaf daarom in 2004 opdracht om onderzoek te doen hoe de trend gekeerd kan worden. Hiervoor werd communicatie- en adviesbureau WAVV in Woerden ingehuurd. Dit bureau bedacht de strategie om de geldwervingsactie te verbreden en te verdiepen. Met verbreden wordt bedoeld dat ook randkerkelijken benaderd worden, met verdiepen dat de trouwe gevers gericht gevraagd wordt om meer te geven. De nieuwe strategie werd begin dit jaar uitgeprobeerd in Woerden. Naast de rooms-katholieke Bonaventura-parochie deed ook de Hervormde Gemeente mee.
Voor het onderdeel verbreding werd besloten om randkerkelijken vanaf 25 jaar te benaderen. Dat zijn mensen die nog wel in de kaartenbak staan, die vrijwel nooit in de kerk komen en die de afgelopen vijf jaar geen bijdragen aan de actie Kerkbalans gaven.
Een aantal van deze randkerkelijken werd door bureau WAVV uitgenodigd voor een bijeenkomst. Daar werd gevraagd wat ze ervan zouden vinden als de plaatselijke monumentale kerk zou verdwijnen. De reacties waren vrijwel unaniem: dat mag nooit gebeuren. Als redenen noemden de randkerkelijken bijvoorbeeld dat ze daar zelf getrouwd waren, dat hun moeder begraven is vanuit de kerk, of dat ze de kerk als beeldbepalend voor Woerden ervaren. Gevraagd of ze een financiële bijdrage wilden leveren voor de instandhouding van de kerk, reageerden alle aanwezigen positief.
De bezoekers van de bijeenkomst kregen in de dagen daarna een brief waarin hen gevraagd werd om hun toezegging gestand te doen, met een kaart voor een automatische incasso erbij. Een week later werden de mensen nog eens nagebeld. Het resultaat was dat in de Bonaventura parochie 24 procent een machtiging voor een maandelijkse afschrijving afgaf van gemiddeld 62 euro per jaar. Bij de Hervormde Gemeente gaf 17 procent een machtiging af voor gemiddeld 68 euro per jaar. De groep gevers werd met relatief eenvoudige middelen in Woerden dus fors groter.
,,Het verbreden van de basis van gevers is goed mogelijk als de kerkelijke gemeente zelf actief is, en een zo persoonlijk mogelijke contact met de gemeenteleden onderhoudt”, concludeert voorzitter D.G. Bijl van de ICG in het juni-nummer van Kerkbeheer, het tijdschrift van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk.
Verdieping
Voor het onderdeel verdieping adviseerde WAVV om de vaste gevers gericht te vragen hun bijdrage te verhogen. Belangrijk is dat goede motieven worden aangedragen waarom de kerk meer geld nodig heeft. Bijvoorbeeld dat de kerkenraad een project wil starten in het kader van het jeugdwerk. Of dat men meer aandacht wil geven aan gehandicapten of bejaarden.
WAVV adviseert om de vaste gevers niet een algemene brief te sturen, maar om ze in te delen in segmenten op basis van bijdragen-grootte, en ze dan een persoonlijke brief te sturen. In de brief wordt dan het bedrag genoemd, dat niet lager mag zijn dan het bedrag dat men vorig jaar gaf. Van groot belang is daarbij dat de Kerkbalanslopers van te voren goed worden ingelicht.
In de Hervormde Gemeente van Woerden leverde deze gerichte benadering van de verschillende segmenten een stijging van de inkomsten op van 10 procent. In de groep mensen die in 2005 een bedrag kleiner dan 25 euro gaven, was er dit jaar een stijging van 23 procent. In de groep 25-50 euro was de stijging 13 procent. In de groep 50-200 euro was de stijging 3 procent. De vrijwillige bijdrage in de groep vanaf 200 euro bleef vrijwel gelijk.
,,De conclusie is dat segmentatie van het geversbestand in combinatie met persoonlijke richtbedragen een hogere opbrengst oplevert”, aldus Bijl.
Internet
In een aparte proef heeft de Interkerkelijke Commissie Geldwerving laten onderzoeken in hoeverre nieuwe media (internet, sms) bruikbaar zijn om de opbrengst van de actie Kerkbalans te vergroten. Hiervoor gingen onderzoekers van VU/Windesheim in zee met de Protestantse Gemeente Dokkum.
Het idee van VU/Windesheim was om een aparte website te ontwikkelen, in aanvulling op de traditionele wervingsmiddelen. Op die website (www.kerkbalansdokkum.nl) wordt veel meer informatie gegeven dan voorheen via folders en brieven mogelijk was.
Na afloop werd een enquête gehouden onder gemeenteleden van dertig jaar en ouder naar de waardering voor de website. De voorlopige resultaten geven aan, dat 38 procent van de geënquê-teerden positief staan tegenover de gedachte om informatie over de actie Kerkbalans via internet beschikbaar te stellen.
35 procent gaf aan beter te zijn geïnformeerd over de besteding van het geld van de actie Kerkbalans dan in 2005. Een kwart gaf aan zich meer betrokken te hebben gevoeld bij de actie Kerkbalans dan vorig jaar.
Maar liefst 84 procent van de Dokkumer gemeenteleden bleek een computer te hebben, en 88 procent een mobiele telefoon. Opvallend was dat driekwart van de ondervraagden aangaf negatief te staan tegenover het gebruik van sms’jes bij de actie Kerkbalans.
Of de website daadwerkelijk tot een hogere opbrengst heeft geleid, is in Dokkum op dit moment nog niet bekend. ,,Het overleg met VU/Windesheim en de Interkerkelijke Commissie Geldwerving is nog gaande”, aldus Klaas Visser.
De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer roept plaatselijke gemeenten op om zich te laten inspireren door deze voorbeelden. Wie zich aanmeldt als pilotgemeente, kan gratis professionele begeleiding en een draaiboek krijgen. Tevens kan men profiteren van een voordelig tarief inzake telemarketing, voor het nabellen.
Voorlopige resultaten
De VVKB publiceert iedere zomer de voorlopige resultaten van de actie Kerkbalans. Dit gebeurt op basis van de gegevens die de colleges van kerkrentmeesters via zogeheten inlichtingenstaten toesturen. Hierop wordt samengevat hoeveel de kerkleden denken te gaan geven in dat jaar. Het zegt dus niets over de concrete opbrengst. Minder dan de helft van de circa 1150 plaatselijke gemeenten stuurt een inlichtingenstaat in. Daardoor is de voorspellende waarde beperkt.
Vorig jaar rond deze tijd maakte de VKB melding dat de netto opbrengst over 2005 voor het eerst zou gaan dalen, met een half procent. 52 Procent van de 458 gemeenten die een inlichtingenstaat instuurden, kon nog wel een stijging melden van gemiddeld 3,23 procent. Maar 47 procent werd geconfronteerd met een daling die sterker uitpakte (gemiddeld 3,39 procent).
Voor 2006 kan de VKB gelukkig weer een stijging melden, met gemiddeld 1,07 procent. 63 Procent van de 398 deelnemende gemeenten zag een gemiddelde stijging van de opbrengsten met 4,38 procent. Bij 35 procent daalde de opbrengst met gemiddeld 2,64 procent.
,,Op basis van deze informatie kan gesteld worden dat de negatieve curve van vorig jaar zich op dit moment niet voortzet”, schrijft voorzitter ds. G.J. Robbemond van de Raad voor de Plaatselijke Geldwerving in de Protestantse Kerk in het juninummer van Kerkbeheer. ,,Toch past voorzichtigheid, want als de correctie van de inflatiecijfers over deze resultaten gaan, wordt duidelijk dat de gesignaleerde stijging lager uitvalt dan de inflatie van de afgelopen maanden”, aldus Robbemond.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties