Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Regiodinsdag, 21 december 2004

Fries natuurfront naar Kamer
Goutum – Boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen en vogelwachters moeten de provincie Fryslân de komende week helpen om de politici in Den Haag te overtuigen van het belang van weidevogelbeheer op landbouwgrond. Dat zei de Friese gedeputeerde Andriesen gisteren bij de opening van het weidevogelcentrum Nij Bosma Zathe in Goutum.
Provinciale politici, veehouders en vogelbeschermers moeten volgens Andriesen de handen ineen slaan om te voorkomen dat Den Haag de huidige financiële steun aan weidevogelbescherming intrekt. Op 17 januari vergadert de Tweede Kamer onder meer over de financiering van natuurprojecten. De minister van Landbouw en Natuurbeheer is ontevreden over de resultaten die tot dusver zijn geboekt met agrarisch natuurbeheer en beschermingsmaatregels als ‘vliegende hectaren’. De kievit- en gruttostand bijvoorbeeld is de afgelopen jaren alleen maar afgenomen. Vandaar dat minister Veerman erop zinspeelt om voortaan alleen nog maar geld te steken in weidevogelprojecten in grote aaneengesloten landbouwgebieden. Verder investeert hij liever in natuurontwikkelingsprojecten (EHS).
Ook het kievitseierenzoeken, hoewel ‘Brusselproof’, ligt opnieuw onder vuur, aldus Andriesen. Op het ministerie wordt ervan uit gegaan dat het zoeken en rapen een negatieve invloed heeft op de weidevogelpopulatie. Andriesen roept boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen, verenigd in BoerenNatuur, en vogelwachters, die verbonden zijn aan de Bond van Friese VogelbeschermingsWachten (BFVW), op tot actie. Zij moeten voordat de Kamerleden op kerstreces gaan hen duidelijk maken dat het ‘aaisykjen’ geen negatieve invloed op de populatie heeft gehad.
Nu de steun van de rijksoverheid voor weidevogelbescherming sterk lijkt af te nemen, moet de boeren proberen in aanmerking te komen voor nieuwe Europese subsidieregelingen, meent Andriesen. Volgens haar zijn er volop mogelijkheden, vooral in het kader van plattelandsontwikkeling (Leader).
Weidevogelcentrum Nij Bosma Zathe is opgericht voor een betere communicatie en kennisoverdracht over weidevogelbeheer in de melkveehouderij. In het kader van het beschermingsproject Skries 4 You werken tal van organisaties samen, zoals: Alterra, de Animal Sciences Group van Wageningen Universiteit (dat is Nij Bosma Zathe), de BFVW, BoerenNatuur, het Weidevogelmeetnet Friesland en Altenburg en Wymenga ecologisch onderzoek uit Veenwouden.
Skries 4 You maakt deel uit van een Europees Interregionaal project Farmers 4 Nature . Inzet hiervan is behoud van natuur, landschap en cultuurhistorie binnen een veranderende en (economisch) duurzame landbouw. Skries 4 You zet in op het uitbouwen van mozaiekbeheer. Dat houdt in dat landerijen niet in één keer worden gemaaid, maar in gedeelten, zodat jonge weidevogels kunnen vluchten wanneer er een cyclomaaier of een roofvogel aankomt.
Agrarisch natuurbeheer wordt voor boeren volgens H. de Gier die hier in Noord-Holland veel ervaring mee heeft ,,een steeds magerder handel’’. Voor veehouders tot een miljoen liter (120 tot 140 koeien) blijft het evenwel lonend.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties