De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 1 november

Missie Friesch Dagblad

Het Friesch Dagblad is een christelijke, regionale en onafhankelijke krant

Christelijk
Een krant brengt nieuws, achtergronden, analyses en commentaren. Alle journalistieke genres komen tot stand na een proces van keuzes: onderwerp, genre, benadering, formulering en visie. Daarom is journalistiek nooit neutraal; ze komt altijd voort uit een kijk op mens en wereld. Voor het Friesch Dagblad wordt die kijk bepaald en gevoed door het evangelie zoals dat door de Bijbel tot ons komt. Binnen het Friesch Dagblad wordt dus gewerkt vanuit de christelijke overtuiging aangaande God, mens en wereld.
In het verlengde daarvan ziet het Friesch Dagblad het als zijn roeping al zijn journalistieke arbeid in dienst te stellen van het goede zoals dat in de christelijke traditie wordt verwoord, onder meer in termen van waarachtigheid, betrokkenheid bij mens en wereld en deugdelijkheid.

Regionaal
Het Friesch Dagblad heeft van oorsprong een regionale functie. Deze functie behelst onder meer het adequaat informeren over het publieke leven in Fryslân: het stimuleren van goede ontwikkelingen, het analyseren en het commentariëren van gebeurtenissen en praktijken in de provincie.
De functie van het Friesch Dagblad als regionale krant komt in het bijzonder tot uitdrukking in het benutten van het regionale (mensen, gebeurtenissen) als aangrijpingspunt om het nieuws dichtbij de mensen en herkenbaar te maken.
Het regionale karakter van het Friesch Dagblad is een verbijzondering van de algemene functie van een krant.

Onafhankelijk
Het Friesch Dagblad is van oorsprong een kerk- en partijkrant. Mede door ontwikkelingen in kerk en samenleving is het Friesch Dagblad onafhankelijk geworden van ‘kerk en staat.’ Het Friesch Dagblad staat vrij ten opzichte van alle kerkelijke, maatschappelijke en politieke organisaties.
De positie van het Friesch Dagblad in de (Friese) gemeenschap wordt inhoudelijk bepaald door uiteindelijk de vereniging Het Friesch Dagblad (de leden van deze vereniging en haar bestuur (en diens commissie van bijstand: de Commissie van Redactie)).
Er is geen formele binding tussen het Friesch Dagblad en enige organisatie of instelling, maar wel een organische: met kerken, christelijke politieke partijen en christelijke maatschappelijke organisaties. Deze betrekkingen betekenen geen exclusiviteit of uitsluiting: de onafhankelijkheid van het Friesch Dagblad kan ook aantrekkelijk zijn voor mensen die niet tot de natuurlijke achterban of doelgroep behoren.

Krant
Het Friesch Dagblad is een krant, die zes keer per week verschijnt; met abonnees en met kopers van losse nummers. Het wezen van het Friesch Dagblad is zijn inhoud en niet de wijze waarop die wordt gecommuniceerd. Het Friesch Dagblad is daarom niet gebonden aan de huidige verschijnings- en verspreidingsvorm. Het Friesch Dagblad is alert op ontwikkelingen in de markt, zowel wat betreft de verschijningsvorm als de verspreiding. Nadrukkelijk wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden voor het verspreiden van de inhoud, zo mogelijk met gebruikmaking van nieuwe technieken en al dan niet in samenwerking met derden.

Uit Strategisch Beleidsplan Friesch Dagblad 2010 - 2012


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties