De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Geloof & Kerkvrijdag, 3 mei 2002

Initiatief Stichting Doopsgezinde Monumenten in Friesland:
‘Menno Simons-infocentrum’ in Pingjum
Harlingen/Leeuwarden - De Stichting Doopsgezinde Monumenten in Friesland (SDMF) wil een Menno Simons-infocentrum in Pingjum realiseren.
Ook zijn er plannen om het monument in Witmarsum van de grondlegger van de doperse beweging te restaureren.
Het bestuur van de SDMF heeft de plannen vorige week uitgewerkt en ze gaan nog deze maand naar het bestuur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) in Amsterdam. Die moet de voorstellen vervolgens beoordelen en beslissen of ze aan het initiatief mee wil werken. Dat zegt Lineke Ammerlaan-Ruinen, secretaris van de SDMF. De stichting is beheerder van het Menno Simons-monument in Witmarsum en het schuilkerkje in Pingjum. Het doel van de stichting is het in eigendom verkrijgen - en de instandhouding, beheer, onderhoud en exploitatie - van doopsgezinde kerken en monumenten in Fryslân.

‘Veel materiaal’

Het nieuwe Menno Simons-infocentrum zou moeten komen in een ruimte in het schuilkerkje in Pingjum, in het woongedeelte waar nu nog de beheerder woont. ,,Zoiets opzetten kan alleen als het geld er is. Daarvoor zijn plannen vereist en die liggen nu op tafel’’, aldus Ammerlaan.
In het infocentrum zouden documenten en materiaal tentoongesteld moeten worden over Menno Simons (1496-1561) en over de geschiedenis van de doopsgezinden wereldwijd. ,,Er is ontzettend veel wat nu ongebruikt blijft liggen.’’
Menno Simons werd in 1496 geboren in Witmarsum. In 1524 werd hij in Utrecht tot priester gewijd. Daarna keerde hij terug naar Fryslân om in Pingjum te werken als vicaris. In 1532 aanvaardde hij een belangrijke post, namelijk die van pastoor te Witmarsum.
Als priester had Menno Simons grote vraagtekens bij de katholieke leer over de eucharistie en de kinderdoop. Hij concludeerde dat er geen bijbels fundament voor de kinderdoop bestond. In 1536 verliet hij de Rooms-Katholieke Kerk en ging hij naar Groningen en later naar Oost-Friesland. In 1539 publiceerde hij zijn Fundamentboeck waarin hij zijn visie op het christelijk geloof en geloofsleven uiteenzette. Zijn denkbeelden vormden de basis voor de doperse beweging. Er zijn op dit moment wereldwijd zo’n 900.000 doopsgezinden. In Noord-Amerika en Afrika wonen de meeste doopsgezinden, die ook wel mennonieten worden genoemd.
Jaarlijks komen honderden doopsgezinden uit onder meer de Verenigde Staten, Canada, Afrika en de voormalige Sovjet-Unie naar Pingjum en Witmarsum om de gedenkplaatsen van Menno Simons te bezoeken.
Het kerkje in Pingjum, ‘Menno’s Fermanje’, is een van de best bewaarde schuilkerkjes in Nederland. Het werd gebouwd rond 1600. In 1983 is het gerestaureerd. De combinatie van een bezoek aan het schuilkerkje en de te realiseren expositieruimte zou voor nog meer bezoekers kunnen zorgen, hoopt de stichting.
De stichting wil ook de wandelroute van het schuilkerkje naar het monument in Witmarsum, de zogenaamde ‘Halsbân’, nieuw leven in blazen. Bij het Menno Simonsjaar in 1996 liepen honderden mensen uit de hele wereld die route.
Tevens zijn er plannen om het Menno Simonsmonument te restaureren. De Mennozuil staat scheef, waarschijnlijk vanwege verandering in het waterpeil door de ruilverkaveling, denkt het bestuur. Een geheel nieuwe fundering is noodzakelijk. ,,Er is veel achterstallig onderhoud. Dat kan niet. Zo’n belangrijk dopers monument moet er netjes uitzien.’’ Het Menno Simonsmonument bestaat in 2004 125 jaar. Het staat op de plek waar Menno Simons volgens de overlevering ooit zijn volgelingen toesprak en waar de voormalige doopsgezinde kerk van Witmarsum stond die in 1828 werd gebouwd. De gedenkzuil werd op 11 september 1879 geplaatst. ,,Het lijkt ons een goed moment om er voor te zorgen dat het monument in het jubileumjaar volledig gerestaureerd is.’’
Het hele restauratieproject zou zo’n 380.000 euro kosten. Beide objecten zijn beschermde rijksmonumenten. De stichting hoopt dan ook op subsidie van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Bovendien zal een verzoek worden ingediend voor financiële steun bij de Provincie Fryslân en diverse landelijke fondsen. Ook bij doopsgezinde gemeenten in Nederland en eigen doperse fondsen zal worden aangeklopt voor giften.
Op een symposium vorig jaar september in Witmarsum pleitten vier landelijk bekende oud-inwoners van Wűnseradiel al voor het beter ‘vermarkten’ van het dopers erfgoed. Hans de Boer (voorzitter van MKB Nederland), Hans Simons (oud-staatssecretaris, nu voorzitter van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn), CNV-voorzitter Doekle Terpstra en staatssecretaris Gerrit Ybema (Economische Zaken) riepen eensgezind op ,,meer te doen met de geschiedenis van Menno Simons’’.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Dames en heren,

October 2005 heb ik een bezoek gebracht aan het informatie centrum van
de Mennonites in Shipshewana Indiana. Kort te voren was er iemand uit
Leeuwarden op bezoek geweest en had met de mensen daar gesproken over
het inrichten van een centrum in Pingjum of Witmarsum. Ik wil graag
meer teweten komen over uw activiteien wat dit betreft.

Met vriendelijke groeten,
Tjitte Talsma

Tjitte Talsma, Wirdum Fr - dinsdag, 22 november 2005


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties