De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 21 mei

Regiodonderdag, 17 mei 2018

Provincie schrapt gebieden voor behoud veenweide
Leeuwarden - De provincie laat een deel van de gebieden vallen waar maximaal moet worden ingezet op het behoud van veenweide. Van de acht gebieden die hiervoor in beeld waren, blijven de komende jaren vier tot zes over. De belangrijkste reden: er is niet genoeg draagvlak.
Het Friese veenweidegebied is zoín 75.000 hectare groot, en ligt vooral in het midden, zuiden en zuidwesten. De provincie is al jaren bezig met plannen om de inklinking van het veen door oxidatie tegen te gaan.
Het verhogen van het waterpeil is de belangrijkste maatregel om dit te bereiken. Dit moet gebeuren in een groot deel van het veenweidegebied, met de instelling van een waterpeil van hooguit negentig centimeter onder het maaiveld en een gedeeltelijk nog hoger zomerpeil. Hiermee moet de inklinking worden vertraagd.
Daarbovenop had de provincie twee jaar geleden negen Ďkansrijkeí gebieden benoemd, waar veel verdergaande maatregelen in beeld waren. Daar was de doelstelling het veen zo veel mogelijk te behouden. In samenspraak met de grondeigenaren - voornamelijk boeren - zou daar een plan komen voor het nog verder verhogen van het waterpeil.
Vorig jaar vielen drie gebieden af en werden enkele andere toegevoegd. Dat leidde tot de volgende lijst met kansrijke gebieden: De Deelen (Aldeboarn), De Lege GeaŽn (Goenga), De Lege W‚lden (Terkaple), de Grote Veenpolder (Nijetrijne), de Hege Warren (Oudega Sm), Grouster Leechl‚n (Grou), Idzega en de Brekkenpolder (Lemmer).
Gedeputeerde Sietske Poepjes presenteerde deze week het plan om in de periode 2020-2030 in te zetten op vier tot zes van deze gebieden. Welke gebieden dat zijn is nog niet zeker, al noemt Poepjes in haar Statenvoorstel al wel vier namen: De Deelen, de Grote Veenpolder, de Lege W‚lden en de Hege Warren.
De gedeputeerde hoopt hier de instemming te krijgen van de boeren door het land ook geschikt te maken voor andere functies, zoals agrarisch natuurbeheer. Op die manier kan de boer financiŽle compensatie krijgen voor het hogere waterpeil. Dat kan mogelijk ook met de teelt en vermarkting van gewassen die goed gedijen op natte grond, zoals lisdodde en veenmos.
Programmamanager Sytse Kroes zegt dat voorop staat dat de grondeigenaren moeten instemmen. En dat lukt niet altijd, vooral uit financiŽle overwegingen. ,,Ik denk dat het reŽel is om te zeggen dat niet overal de stapeling van functies rendement zal opleveren."
Kroes vindt niet dat de provincie de ambitie naar beneden bijstelt, door opnieuw gebieden te schrappen. ,,We hebben nooit gezegd dat het in al deze gebieden zou worden uitgevoerd." De programmamanager wijst er daarbij op dat in de afgevallen gebieden nog wel maatregelen worden genomen voor veenbehoud. Zo wordt soms het waterpeil al verhoogd als onderdeel van een herinrichtingsproject.
Verscherping
Op een ander onderdeel wordt het doel wel verscherpt. Het is nu de bedoeling dat een hoger zomerpeil wordt ingevoerd op zoín 40.000 hectare veengebied. Twee jaar geleden zou dat nog gebeuren op 26.000 hectare. Volgens Kroes leiden innovaties, zoals onderwaterdrainage, ertoe dat het waterpeil in meer gebieden hoger kan zonder dat de boer daar in zijn bedrijfsvoering te veel last van heeft.
De gedeputeerde komt met het plan een week voordat Provinciale Staten spreken over een initiatiefvoorstel voor een veel verdergaande vernatting. Het lijkt al wel duidelijk dat dit voorstel niet op veel meer steun kan rekenen dan dat van de initiatiefnemers: een deel van de oppositie.
Volgens een eerste inschatting van gedeputeerde Sietske Poepjes kost het maatregelenpakket voor de periode 2020-2030 vijftig miljoen euro. De provincie en Wetterskip Frysl‚n willen daar allebei 12,5 miljoen voor uittrekken. Poepjes hoopt dat het rijk dat totaalbedrag wil verdubbelen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties