De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Regiodinsdag, 20 maart 2018

Natuurclubs boos over stop grondaankopen
Leeuwarden - Friese natuurorganisaties zijn boos over het besluit van de provincie Fryslân om te stoppen met aankoop van grond voor natuurontwikkeling. Het gaat om onder meer gebiedsontwikkeling in Achtkarspelen-Zuid, beekdal Koningsdiep, beekdal Linde onder Heerenveen en de Alde Feanen bij Earnewâld. In die gebieden liggen plannen om landbouwgrond op te kopen en om te zetten in natuurgebied.
Volgens de Friese Milieu Federatie, Natuurmonumenten, It Fryske Gea en Landschapsbeheer Fryslân schendt de provincie afspraken die zijn gemaakt bij de decentralisatie van het natuurbeheer in 2014.
Gedeputeerde Johannes Kramer laat weten dat hij de gebiedscommissies half februari heeft laten weten dat hij de grondaankopen bevriest. Het is volgens hem namelijk nu al duidelijk dat er op termijn tekorten komen voor de Natuuropgave 2014-2027 die Provinciale Staten hebben vastgesteld. Het gaat om een tekort van rond de zestig miljoen op een budget van een miljard euro. ,,Der is wol jild om de gebieten te keapjen, mar it moat wol yn 2027 űnderhâlden wurde kinne.”
Door een slimmer beheer hoopt Kramer toch de natuurdoelstellingen te halen. Over die nieuwe plannen moeten de Staten nog besluiten.
Met het verwijt dat de provincie zich niet aan gemaakte afspraken uit 2014 houdt, kan hij niet veel. ,,It is no 2018, de situaasje is feroare. Der is ek gjin sprake fan in besuniging. It budzjet bliuwt itselde, mar blykt net tarikkend.” De bevriezing van grondaankopen betekent volgens Kramer niet dat die projecten niet meer doorgaan. ,,De Steaten kinne beslute it budzjet foar natuerűnwikkeling te ferheegjen.”
De vier beheerscommissies kwamen gisteravond bijeen om zich op de situatie te beraden. Wat daar besproken is, wilden de organisaties na afloop nog niet naar buiten brengen maar eerst intern bespreken.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties