De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 24 april

Regiomaandag, 16 oktober 2017

‘Stel eisen aan docent Fries’
Leeuwarden - De provincie Fryslân wil dat specifieke eisen kunnen worden gesteld aan docenten voor het lesgeven in en over de Friese taal. Het provinciebestuur wil hierover in overleg gaan met het rijk en met de Onderwijsinspectie. Dat staat in een brief van de provincie aan Dingtiid, het adviesorgaan voor de Friese taal.
Dingtiid publiceerde in februari een rapport over de staat van het Fries in het onderwijs. Het orgaan stelde dat op allerlei vlakken verbetering nodig is en kwam zodoende met een lijst met adviezen.
Een van die adviezen is dat de bevoegdheid om Fries te geven wordt opgenomen in de wettelijke bekwaamheidseisen voor docenten. In antwoord daarop erkent de provincie dat er iets moet gebeuren. Wel zou dan moeten worden opgepast dat goede docenten niet worden uitgesloten. ‘Wy wolle learkręften dy’t no sűnder foech goed Frysk jouwe, net samar diskwalifisearje foar it jaan fan it fak Frysk.’
De provincie wil sowieso al in gesprek met de Inspectie over het toezicht op het vak Fries. Momenteel is dat er niet of nagenoeg niet.
Dingtiid schreef verder over de positie van integrale kindcentra, waar meer aandacht zou moeten zijn voor meertaligheid. De gemeente Leeuwarden werkt al enige jaren aan de totstandkoming van dergelijke ikc’s, waar kinderen opvang en onderwijs krijgen van nul tot twaalf jaar. GS stellen daarover dat inmiddels gesprekken lopen met Leeuwarden over het opzetten van een ‘Frysk profyl’ voor ikc’s. Dat profiel zou ook voor kindcentra elders in de provincie beschikbaar moeten worden.
Kwaliteit
De provincie plaatst overigens vraagtekens bij de inhoudelijke kwaliteit van het adviesrapport van Dingtiid. Zo ontbreken een literatuurlijst en een lijst met geďnterviewde personen en organisaties. Ook heeft Dingtiid volgens de provincie met slechts een heel klein aantal scholen gesproken.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties