De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 19 maart

Regiomaandag, 18 september 2017

Opnieuw mars tegen Fries onderwijsbeleid
Warns - De actiegroep Sis Tsiis organiseert binnenkort weer een protestmars om aandacht te vragen voor het vak Fries in het onderwijs. De groep hield in december al een fakkeltocht door Leeuwarden. Op 23 september wil de groep een protestmars houden van het treinstation Koudum-Molk-werum naar het Reaklif bij Warns. Aansluitend wordt de slag bij Warns herdacht, die in 1345 plaatsvond.
De actiegroep is van mening dat elk kind in Fryslân recht heeft op goed Friestalig onderwijs en vreest dat dit recht in het gedrang komt door de ontheffingen die de provincie sinds vorig jaar voor het vak Fries afgeeft. Voor gebieden waar van oudsher niet of nauwelijks Fries wordt gesproken, zoals Ameland, de Stellingwerven en het Bildt, gold al een vrijstelling voor het vak Fries.
De provincie geeft sinds vorig jaar ook (gedeeltelijke) ontheffingen af in het Friesetaalgebied. De provincie ziet het afgeven van ontheffingen als een controlemiddel op het Friestalige onderwijs.
De actiegroep heeft een bezwaarschrift ingediend bij de provincie Fryslân. In oktober wordt het bezwaar behandeld door de provinciale bezwarencommissie. ,,Wy dogge in berop op it minskerjocht dat eltsenien it rjocht hat op ûnderwiis yn syn of har eigen taal”, zegt woordvoerder Pier Boorsma. ,,Yn de striid foar it Frysk is dêr noch net earder in berop op dien.” De groep heeft onder andere hoogleraar International Human Rights and Cultural Diversity Yvonne Donders van de Universiteit van Amsterdam naar de kwestie laten kijken. ,,Sy sei dat wy in punt hawwe as wy ús beroppe op it minskerjocht.”
Meer marsen
Sis Tsiis is van plan in november een protestmars in Buitenpost te houden. De groep wil volgens Boorsma per jaar zo’n drie protestmarsen houden om elke Fries bewust te maken van de belabberde staat van het Friestalige onderwijs. ,,Uteinliks wolle wy dat it Frysk in substansjeel ûnderdiel wurdt fan it lesroaster en krekt sa behannele wurdt as it Nederlânsk of it Ingelsk yn it ûnderwiis.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties