De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 20 maart

Regiowoensdag, 26 juli 2017

Met het hart naar de natuur kijken
Drie jaar lang legde bioloog Ytsen Kooistra uit Sneek de schoonheid van de natuur vast voor het Friesch Dagblad. Met zijn 150e aflevering nam hij vorige week afscheid van de rubriek De eagen fan de natoer.
Het grootste deel van de zeshonderd foto’s uit De eagen fan de natoer maakte Ytsen Kooistra (77) in zijn eigen achtertuin in Sneek. De tuin staat vol met planten en bloemen met uiteenlopende kleuren en vormen die een paradijselijke indruk wekken. ,,De tún is benammen it wurk fan myn frou, hear”, zegt de bioloog. ,,It is net bewust perfekt op mekoar ôfstimd. Se hat de blommen fanút it gefoel útsocht.”
De tuin symboliseert de manier waarop Kooistra naar de natuur kijkt. Niet alleen de natuurwetenschap, maar de verwondering over de natuur telt. ,,It wittenskiplike fan it Darwinisme hat foar my de skientme by de natoer fuorthelle troch de klam te lizzen op de funksje fan alles.”
Kooistra wijst naar de passiebloemen die tegen de achtermuur van het huis opgroeien. ,,Ast no ris nei dizze prachtige blommen sjochst. Dan kinst dy wol suf prakisearje oer de reden wêrom’t de plant der sa bysûnder útsjocht. Mar dat moat net foarby gean oan de ferwûndering oer de pracht fan de blom. Ik sjoch yn dizze blom in Picasso of in Rembrandt dy’t prachtige dingen kreëaret.”
De natuur is voor Kooistra meer dan een resultaat van een Darwinistische overlevingsstrijd. ,,De natoerwittenskip besiket in protte te ferklearjen mei in oarsaak-en-gefolch-tinken of mei it idee dat de striid om it bestean de basis is yn it libben. De riddenearingen klopje faak wol, mar is it ek wier. Men kin like goed der fan út gean dat it libben in geweldige foarm fan gearwurkjen is en dat der mear is as wat sintúchlik waar te nimmen is, of troch maat en getal te ferklearjen wêze soe. Faaks is der bûten it fysyk waarnimbere ek in geastlike realiteit dy’t mei it libben foarm jout. Hoe’t dat dan is? Dat sil yn alle gefallen mei in oar bewustwêzen ûndersocht wurde moatte.”
In zijn rubriek probeerde Kooistra deze kijk op de natuur over te dragen. ,,As twa minsken elkoar rjocht yn de eagen sjogge en tinzen, oardielen, ferklearrings, ensafuorthinne loslitte, dan kin der in hiel oar kennen ûntstean. Sa kin der ek nei de natoer sjoen wurde. Sjen mei it hert, sa as Goethe sei.”
Meer hierover in het Friesch Dagblad van woensdag 26 juli.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties