De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 19 maart

Regiodonderdag, 15 juni 2017

Rijk repareert ontheffingen Windpark
Makkum - De windturbines van Windpark Fryslân, die in het IJsselmeer op zes en een halve kilometer van Makkum moeten verrijzen, krijgen mogelijk grotere rotorbladen. Dat is een van de mogelijke gevolgen van wijzigingen die het ministerie van Economische Zaken heeft doorgevoerd in de ontwerpvergunningen voor het windmolenpark.
Ontwikkelaar Windpark Fryslân BV wil 89 windturbines met een maximale tiphoogte van 183 meter bouwen. Het totale opgetelde vermogen van het park is 320 megawatt, wat overeenkomt met het verbruik van 340.000 gemiddelde huishoudens. In maart en april vorig jaar hebben de vergunningen en ontheffingen in het kader van de Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet en het Rijksinpassingsplan al ter inzage gelegen. Daar zijn in totaal 306 zienswijzen op binnen gekomen, waarvan 182 uniek.
De zienswijzen, waaronder veel bezwaren, zijn behandeld en zo nodig is de tekst van de vergunningen en ontheffingen gewijzigd. Het nieuwe document ligt vanaf morgen zes weken ter inzage bij onder meer de provincie Fryslân.
De maximale tiphoogte wijzigt niet in de nieuwe ontheffing. Wel de zogenoemde tiplaagte, het minimaal toegestane laagste punt van de rotorbladen. Dat is bijgesteld van vijftig naar veertig meter. Dat betekent dat door de ashoogte te verlagen, grotere rotorbladen mogelijk zijn. Het is niet bekend of de ontwikkelaar dit ook daadwerkelijk wil.
Voor windturbines wordt een minimale tiplaagte ingesteld omdat vliegroutes van vogels zo min mogelijk verstoord mogen worden. Vogels kunnen zich doodvliegen tegen de molens. Die worden geteld als 'aanvaringsslachtoffers´. Uit ecologisch onderzoek is volgens het ministerie gebleken dat een verlaging van de tip-laagte tot veertig meter 'geen belangrijke negatieve effecten´ heeft voor de vogels. Wel wordt verwacht dat er in het algemeen aanvaringsslachtoffers zullen vallen onder vogels. Toch komt er een ontheffing, 'aangezien met de opwekking van hernieuwbare energie uit windkracht diverse belangen zijn gediend´, aldus de ontwerpontheffing.
In de gewijzigde vergunning is ook specifiek opgenomen dat het provinciale inpassingsplan voor de vismigratierivier bij de Afsluitdijk van kracht blijft. Die opmerking ontbrak in de eerdere versie. Omdat het werkeiland voor het windpark en de vismigratierivier in hetzelfde gebied liggen, zou de indruk kunnen ontstaan dat het eiland de komst en loop van de rivier zou kunnen verstoren. Dat is niet de bedoeling.
Verder krijgen de initiatiefnemers een ontheffing van de Flora- en faunawet voor alle soorten in het gebied, onder voorwaarde dat ze de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar brengen. Dat kunnen ze bijvoorbeeld bewijzen door jaarlijkse monitorcijfers te overleggen. Eerder was alleen voor een deel van de soorten ontheffing verleend, maar de ontwikkelaar had verzocht om een ontheffing voor alle soorten. Daaraan komt het ministerie nu tegemoet.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties