De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Regiowoensdag, 22 maart 2017

PO-Raad: meer aandacht voor meertaligheid
Leeuwarden - De raad voor het primair onderwijs bracht deze week het advies uit om in basisscholen meer aandacht te schenken aan de moedertaal van de leerlingen. Volgens het rapport kunnen leerlingen leerachterstanden oplopen wanneer er in het onderwijs helemaal geen aandacht is voor hun moedertaal.
Lector Fries Alex Riemersma van de NHL en Stenden schreef mee aan het advies. Volgens hem voelen leerlingen zich erkend in hun eigen identiteit wanneer hun moedertaal een plek krijgt in de les. ,,It kin foarkomme dat se har minderweardich fiele."
Het advies is vooral gericht op migrantenkinderen. ,,Oan no ta leit de klam op it sa gau mooglik learen fan it Nederlânsk, wylst de memmetaal just de boarne fan it learen is. As der mear omtinken is foar de memmetaal fiele de bern har ek mear wolkom." Naast de migrantentalen zouden ook streektalen meer aandacht moeten krijgen in de les.
In het advies worden verschillende voorbeelden gegeven over de omgang met meertaligheid in de les. Riemersma zorgde ervoor dat basisschool De Flambou uit Oosterbierum hierin wordt aangehaald. Op de school wordt behalve aan Fries, Nederlands en Engels aandacht geschonken aan het Pools van kinderen wier ouders in de tuinbouw in de buurt werken en het Arabisch van vluchtelingenkinderen. ,,Hjir wurdt bygelyks foarlêzen yn de ferskate memmetalen fan de bern. De heiten en memmen en pakes en beppes fan de bern helpe hjir faak by."
Volgens het advies wordt het taalgevoel meer ontwikkeld als er meer aandacht is voor de verschillende moedertalen van klasgenoten. ,,De bern krije dêrneist in byld fan de oerienkomsten tusken ferskate talen."
De PO-raad hoopt dat onderwijsbesturen het advies opnemen in hun taalbeleid. ,,Dêrneist kinne de dosinten in eksimplaar fan it advys krije of fan ynternet helje."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties