De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Regiodonderdag, 14 juli 2016

Dubbel gevoel op leefbaarheidsfeest Dongjum
Dongjum - ,,It is geweldich. Wy fiele ús al hielendal thús." Tiny Langhout woont nog maar vijf weken op het nieuwe streekje aan de Dorpsstraat in Dongjum. ,,Us buorlju binne allegear positive minsken. Eltsenien groet mekoar."
Met haar man Klaas heeft ze twintig jaar in Bakhuizen gewoond. Nu zijn ze terug in hun geboortestreek. ,,<cci:spell_frysk class="macro" displayname="frysk" name="spell_frysk"/>Wy tochten: wy hawwe njonkenlytsen genôch beammen sjoen en wolle wolris oer it fjild sjen", lacht hij. Toch moet het echtpaar weer even wennen aan de wind in deze hoek van Fryslân.
Ze wonen in een van de vier splinternieuwe levensloopbestendige huurwoningen die bouwbedrijf Lont neergezet heeft. Verderop staat nog een rijtje van vier nieuwe eengezinswoningen, ook voor de huursector. Eigenlijk is heel de oostkant van het driehonderd inwoners tellende dorp veranderd. De aansluiting van de Noorderstraat op de Dorpsstraat is verlegd en de Marten Anemastraat is doorgetrokken. Die liep vroeger dood. ,,Dat is bijzonder bij dit project", zei directeur Rein Hagenaars van woningcorporatie Wonen Noordwest-Friesland. ,,Het was geen kwestie van zomaar saneren of renoveren. De stedenbouwkundige situatie is aangepast. De kavels zijn ruimer en de situering van de woningen is mooier."
Vijftien huurwoningen van Wonen Noordwest-Friesland zijn afgebroken. Een aantal was al niet meer bewoond. ,,Het was echt een rotte kies", brengt voorzitter Jeanette Slagter van Dorpsbelang in herinnering. Sinds 2009 wordt al aan dit project gewerkt. Twee miljoen euro heeft het gekost. De gemeente Franekeradeel, de provincie Fryslân en de woningcorporatie brachten het geld bijeen.
,,Het revitaliseren van kleine woonkernen hoort bij het actieve beleid van de provincie om de gevolgen van krimp te verzachten", zei gedeputeerde Klaas Kielstra. ,,Het gaat om maatwerk en samenspel. De basisvoorwaarde is: het dorp moet het willen, wat je ook bedenkt."
In Dongjum is Dorpsbelang vanaf het begin bij de planvorming betrokken. Het tekent de hechte dorpsgemeenschap, net als het feit dat de nieuwe bewoners, die allemaal van buiten Dongjum kwamen, in het dorp integreren, inclusief de Hongaarse en Poolse gezinnen die er zijn komen wonen. ,,Het is echt een impuls voor het dorp", weet Slagter. ,,We kunnen weer verder. Mensen hebben er weer zin in. Dit hebben we toch maar even mooi voor elkaar gekregen."
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 14 juli

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties