De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 21 april

Regiowoensdag, 30 maart 2016

Dantumadiel haakt af voor fusie
Damwâld - Dantumadiel fuseert niet per 2019 met Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland. Tien van de zeventien raadsleden kondigden gisteravond aan tegen een bestuurlijke versmelting met de buurgemeenten te zijn. Alleen het CDA en de FNP, in het verleden juist een felle tegenstander van herindeling, wilden doorgaan met de bestuurlijke fusie. De officiële stemming van de gemeenteraad was na het verstrijken van de deadline van deze krant.
In de afgelopen week werd vanuit de andere gemeenteraden (die vorige week instemden met een bestuurlijke fusie) druk uitgeoefend op Dantumadiel om aan te haken. Dat heeft behoorlijk wat wrevel opgewekt bij raadsleden, bleek gisteren in het gemeentehuis van Damwâld. De ChristenUnie werd er zelfs ,,lilk" en ,,fertrietlik" van, aldus fractievoorzitter Thea Smit.
Vooral omdat het voorstel van de colleges om bestuurlijk te fuseren nu al wordt voorgelegd aan de raden, terwijl is afgesproken dat hierover pas wordt beslist als de ambtelijke fusie is doorgevoerd en kan worden geëvalueerd. De ambtelijke fusie is evenwel een jaar vertraagd doordat de ondernemingsraad en de bonden op de rem hebben getrapt.
Door nu al van de raden te vragen te beslissen over een bestuurlijke fusie worden afspraken geschonden, vindt de meerderheid. ,,Afspraak is afspraak", klinkt het van meerdere partijen.
Het CDA interpreteert de intentieovereenkomst met de andere drie gemeenten anders. Daarin wordt juist gerept over dat er een open blik naar de toekomst moet zijn. De partij wil de procedure voor een herindeling opstarten, en in november en april eventueel nog bijsturen. ,,It klinkt hurd, mar Dantumadiel bestiet net mear", stelde fractievoorzitter Jan Jitse Visser. ,,As gemeente beslute wy al net mear oer in grut diel fan ‘e begrutting. En aanst binne wy sels in gemeente sűnder amtners."
Zonder bestuurlijke fusie heeft de raad alleen ,,lege briefkes" in te brengen en dat is, volgens Visser, ,,it fallyt fan ‘e demokrasy." Hij kreeg evenwel alleen de FNP mee in zijn redenering. De partij had weliswaar tegen de ambtelijke samenwerking gestemd in 2014, maar nu die doorgaat, moet er helemaal worden doorgepakt, aldus Jerrit Sjoerd de Bruin.
Terwijl de ChristenUnie nog wel de mogelijkheid voor een bestuurlijke fusie op een later tijdstip wil openhouden, lijken PvdA, D82 en SGP er sowieso weinig fiducie in te hebben. Romke Postma van Dantumadeel 82 gruwt van zo’n grote ,,grouwelige organisaasje". Dat de ambtelijke organisatie niet op de eerder afgesproken tijd komt, is volgens hem een bewijs dat groter niet per se beter is.
De tegenstemmers vinden zelfs dat de ambtelijke fusie moet worden heroverwogen. PvdA-fractievoorzitter Remy Teunissen: ,,We kunnen niet zo maar doorgaan." Ze dienden een motie in om de voor- en nadelen en de consequenties van een tegenstem tegen een bestuurlijke fusie te laten onderzoeken voor 1 juni.
Postma: ,,Der is in nije situaasje en wy moatte der ek fan útgean dat ek de oare rieden dęr wat fan fine sille." Smit: ,,Utfiering fan dizze moasje jout helderheid oer de sitewaasje." Het college is akkoord met de motie. Een meerderheid van de raad wil ook de bevolking raadplegen. De stemming over de motie kon niet meer worden meegenomen in de krant.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties