De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 19 maart

Hoofdartikelvrijdag, 25 maart 2016

Het zienlijke in perspectief
De betekenis van Goede Vrijdag wordt in de samenleving nauwelijks of niet verstaan. Een aanwijzing daarvoor is een reclamezin van een horeca-ondernemer: 'We maken er een mooie Goede Vrijdag van.’
Er is betrekkelijk veel voor nodig om te voelen en te bedenken wat de betekenis van Goede Vrijdag is. Ook voor gelovigen. Het is niet voldoende om te weten wat er die dag gebeurde. De 'feiten’, bijvoorbeeld de gang naar het kruis, de kruisiging of het scheuren van het kleed in de tempel, betekenen niet de waarheid of werkelijkheid van het mysterie dat op Goede Vrijdag plaatsvond. De betekenis komt van boven. Goede Vrijdag is een dag van een goddelijk mysterie.
Een bijzondere aanduiding van dat mysterie wordt gevonden in de mededeling dat toen Jezus stierf, het kleed in de tempel scheurde, van boven naar beneden. Het kleed, eigenlijk een gordijn, hing voor de deuren die het heilige deel van de tempel scheidde van het allerheiligste. Het heilige was de ruimte waarin priesters hun werk deden met de lampen en broden. Het heiligste deel van de tempel werd alleen betreden door de hogepriester, eens per jaar op grote verzoendag. Hij kwam daar om verzoening te doen voor de zonden van hemzelf en van het volk. Op het voorhangsel waren engelen afgebeeld met een vlammend zwaard - net als in het paradijs, toen Adam en Eva werden weggestuurd van de boom des levens en engelen de boom des levens bewaakten en er een flitsend zwaard was om de toegang te bewaken. De engelen bewaakten het paradijs tegen onbevoegde toegang en de engelen op het voorhangsel waren de symbolen dat niemand mocht binnentreden, behalve de hogepriester voor het verzoenings-ritueel.
Het voorhangsel, dat enorme afmetingen had en tot ver in de omtrek zichtbaar was, is het symbool van de scheiding tussen het volk en de priesters, en de hogepriester. De laatste voltrok handelingen voor de verzoening tussen God en het volk.
Op het tijdstip waarop Jezus stierf, scheurde het kleed. De legerofficier die bij Golgotha stond, zag het gebeuren. De aarde beefde en de zon werd verduisterd. Alle drie zijn een verwijzing naar het mysterie van Goede Vrijdag: de verzoening tussen God en mensen. De weg naar God - die woonde in het allerheiligste - werd niet meer geblokkeerd door engelen. De weg naar God is vrij. Ook voor niet-Joden: de legerofficier zag het en kwam tot geloof. Waarlijk Hij is Gods Zoon, zei hij.
De schrijver van de brief aan de Hebreeën gaat in op de vrije toegang tot God sinds Goede Vrijdag: er is een nieuwe weg gekomen, dwars door het gordijn heen dat het allerheiligste scheidde van het heilige. En dat gordijn is zijn lichaam.
Alle gebeurtenissen op Goede Vrijdag zijn een getuigenis van wat wordt aangeduid als de verzoening van God met de mensen en met de aarde. Ook de laatste: het sterven van Jezus is van kosmische betekenis. De aarde beefde en het daglicht werd drie uren onderbroken.
Wie blijft staan bij de gebeurtenissen, krijgt geen vermoeden van wat er gebeurd is. Er is inzicht nodig om het mysterie te kunnen zien. Dat inzicht vraagt om een geestelijke houding die het zienlijke in het perspectief van het onzienlijke ziet.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties