De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 23 februari

Regiozaterdag, 30 januari 2016

Omrop Fryslân merkt dat Fries steeds beter gelezen wordt
Leeuwarden - De website van Omrop Fryslân is sinds 1 juli 2015 voor een groot deel tweetalig. Alle nieuwsberichten verschijnen in eerste instantie in het Fries op de website, maar worden daarna ook vertaald in het Nederlands.
,,Węrom? Wy wolle der foar alle Friezen węze. Mear as 93 prosint fan’e Friezen fersteat prima Frysk, dus op’e radio bliuwt Frysk de fiertaal, mar as it op lęzen oankomt, dan kin yn ien kear mar 50 persint dat", zo legt eindredacteur online Douwe Boersma uit. ,,As wy net yn it Nederlânsk berjochtsje, slúte wy 25 prosint út dy’t dat net lęze kinne en nochris 25 prosint dy’t dęr muoite mei hat."
Toch worden de Friestalige berichten het meest gelezen, of beter gezegd het meest geopend: zeven tot acht keer meer dan Nederlandstalige berichten. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat een Nederlandstalig bericht pas gelezen kan worden nadat de Friestalige versie is geopend. ,,Mar dan noch. It jout oan dat it Frysk lęzen wurdt. Dat sjogge wy foaral ek oan Facebook. Dęr binne wy noch net twatalich", zegt Boersma.
Het aantal likes op Facebook is flink gestegen sinds de verschillende Omrop-bijdragen op dat sociale medium meer zijn samengevoegd. ,,Wy binne omheech gean fan sântűzen nei tritichtűzen likes. In aardich resultaat." Daarmee zit Omrop Fryslân namelijk op hetzelfde niveau als rtv Drenthe. ,,Mei dit ferskil dat wy dus alles noch yn it Frysk skriuwe. En it grappige is: reaksjes binne yn it Frysk en yn it Nederlânsk."
Veel meer hierover in het Friesch Dagblad van 30 janauri

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties