De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Economiemaandag, 11 januari 2016

Veehouderij produceert te veel mest
Leeuwarden - De hoeveelheid fosfaat in mest is in het afgelopen jaar boven het door de Europese Unie vastgestelde fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo gekomen. Die hoeveelheid groeide tot 176,3 miljoen kilo. Dat is 4,6 miljoen meer dan in 2014. De toename komt door de groei van de veestapel, meldt het CBS vanochtend.
Om de stijging een halt toe te roepen, heeft het kabinet onder meer een fosfaatrechtenstelsel afgekondigd. Over de invulling is nog veel onduidelijk. Binnen de sector en de Tweede Kamer wordt er voor gepleit om bedrijven die in de afgelopen jaren niet hebben gezorgd voor de landelijke toename te ontzien. Zij zouden moeten worden vrijgesteld van een afroming. Hoe de EU reageert op de overschrijding is nog onbekend.
De laatste jaren is het aantal dieren in de melkveehouderij, varkenshouderij en de pluimveehouderij toegenomen. De stijging van de fosfaatproductie komt echter vooral voor rekening van de melkveehouderij. Veel bedrijven hebben voorafgaand aan het verdwijnen van het melkquotum op 1 april 2015 hun productie opgeschroefd. Veel boeren hebben meer jongvee aangehouden om met het einde van het quotum meer melkkoeien te hebben. Een deel van de boeren heeft bewust meer melkkoeien aangehouden en meer geproduceerd dan hun melkquotum toeliet en moest mede daardoor een boete (superheffing) betalen.
De omvang van melkveebedrijven nam ook vorig jaar verder toe, er kwamen 50.000 melkkoeien en 38.000 stuks vrouwelijk jongvee bij de respectievelijk 1,57 miljoen en 1,31 miljoen dieren. Hierdoor steeg de fosfaatproductie van melkvee met 2,8 miljoen kilo.
Mede door de hogere productie van melk en de tegenvallende afzet zijn de opbrengstprijzen sterk gedaald. Deskundigen verwachten pas aan het einde van dit jaar een herstel.
Intensieve veehouderij
Het aantal varkens is vorig jaar licht gegroeid. Het aantal vleesvarkens nam met 150.000 stuks toe tot 12,6 miljoen dieren. De fosfaatproductie van de varkensstapel steeg hierdoor met 0,7 miljoen kilo. In 2015 werden een miljoen legkippen en twee miljoen vleeskuikens méér geteld dan in het jaar daarvoor. In 2014 waren er 46,6 miljoen legkippen en 47,1 miljoen vleeskuikens. Door de toename nam de fosfaatproductie in pluimveemest toe met 1,1 miljoen kilo.
In Noord-Brabant en Limburg is de fosfaatproductie per hectare het hoogst met respectievelijk ruim 170 kilo per hectare en bijna 160 kilo per hectare. In deze provincies vindt relatief gezien de meeste intensieve, niet-grondgebonden veehouderij plaats. Noord-Brabant en Limburg zijn de enige provincies waar de fosfaatproductie van varkens en kippen groter is dan die van rundvee. In Fryslân, Zuid-Holland en Noord-Holland bestaat de veeteelt vooral uit grondgebonden melkveehouderij, waardoor de fosfaatproductie per hectare lager uitvalt. In deze provincies gaat het om respectievelijk ongeveer 90, 60 en bijna 50 kilo per hectare.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties