De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Achtergrondzaterdag, 1 juni 2013

Waddenvisie schiet wat natuur betreft tekort

Twintigduizend Oerol-kaartjes verkocht in één uur. Negen miljoen euro voor innovatie bij bedrijven in het waddengebied. De waddenregio bruist van de activiteiten. Vaak is Staatsbosbeheer als beheerder van grote delen van het gebied daarin partner, met mooie resultaten en soms lastige vragen.

Half mei zagen we tientallen nesten van sterns en plevieren in zee verdwijnen. Kan een schelpdierenbank op de Amelander kwelder helpen om de grote stern te behouden? Hoe betalen we een nieuw uitzichtpunt middenin de Waddenzee bij Holwerd? Zodat toeristen het getij, de motor achter de rijkdom van het Unesco-werelderfgoed Waddenzee, directer kunnen ervaren. Een unieke natuurbeleving, dé reden om steeds weer terug te komen.
Sinds 7 mei vragen de drie waddenprovincies reacties op het voorontwerp van hun visie op het waddengebied Wadden van allure!. Helpt deze visie de vogelrijkdom? Komt er een kwaliteitsimpuls voor de regio zodat duurzaam ondernemen en versterking van het unieke landschap van zee, kwelders, polders en duinen hand in hand gaan? En worden natuurorganisaties betrokken bij het beheer van de Waddenzee? Een voorzichtig ja.
De visie is vlot en helder geschreven, de kwaliteiten van het waddengebied worden erkend en de speerpunten geven richting. Toch knelt er iets. De opstellers hebben een goed gevoel bij de sociaal-economische opgave: houden we werk en een leefbare regio? Minder ontwikkeld is de visie op de internationale betekenis van de wadden voor vogels en de zorg voor het unieke landschap.
Begrijpelijk: de provincies hebben pas sinds kort het natuurbeleid van het rijk overgenomen. Echter ook een zorgpunt omdat echte synergie tussen ondernemen en natuur gemakkelijk wordt gemist. De Waddenzee is erkend als natuurlijk werelderfgoed, de duinen zijn echte topnatuur. Traditie en ondernemen spelen meer aan de randen. Dit onderscheid mag sterker doorwerken. Laten we leren van Australië. Daar zetten beleidsmakers na een waarschuwing van Unesco de natuur weer voorop.
De Coalitie Wadden Natuurlijk werkt aan een rijk waddengebied voor mens én natuur. De visie Wadden van allure! bouwt voort op dit doel. Het komt er nu op aan ‘mens én natuur’ steeds voor ogen te houden. De eilanden werken aan zelfvoorziening voor drinkwater en energie en aan seizoensverlenging met mooie arrangementen. Gaat dat samen met orchideeën op Vlieland of cranberry’s in natte duinvalleien op Terschelling? Hoe voorkomen we een strijd om zoet water, waarvan ook planten en dieren afhankelijk zijn? Gaan we water dat afstroomt naar de Waddenzee opvangen en gebruiken? Als natuurbeheerder weten we als geen ander beleven, beschermen en benutten te combineren. In de visie mag de steun van de provincies aan deze synergie tussen ondernemen en natuurbeheer sterker.
Onlangs riepen de waddenprovincies gemeenten, recreanten en natuurbeheerders aan tafel om tegelijkertijd de verbetering van jachthavens en rust voor zeehonden samen op te pakken. We worden uitgedaagd het eigen belang te koppelen aan dat van de ander. Deze rolinvulling van de provincies is goed, maar mag sterker in de visie verwoord worden. Genieten van natuur is cruciaal voor een duurzame en economisch sterke regio. Als we dat goed vormgeven maken we flinke slagen.
Wat betekent deze waddenvisie nu voor het beheer? De visie geeft kaders, zeker als de keuze voor het hoofddoel natuur beter wordt uitgewerkt. Een uitkijkpost op het wad kan rekenen op steun van de provincies. Moeilijker keuzes mogen er krachtiger in. Bontbekplevieren zijn aangepast aan de dynamiek van de Waddenzee. Ze zullen na een overstroming opnieuw beginnen met broeden. Dit vermogen tot aanpassen mag in Wadden met allure! duidelijker doorwerken voor thema’s als zeespiegelstijging en bedrijvigheid, maar ook in het natuurbeheer; de borging van onze belangrijkste waarden.
De richting van de provinciale visie is goed, de speerpunten zijn helder. Nu komt het aan op een daadkrachtige uitvoering, met inzet van ondernemers, belangengroepen, bewoners en natuurorganisaties. Van woord naar daad, zo gemakkelijk gezegd, is de kernboodschap van deze visie. Staatsbosbeheer is er klaar voor.
* Jorien Bakker is communicatieadviseur bij Staatsbosbeheer; Michiel Firet is programmamanager Wadden bij Staatsbosbeheer
* Dit artikel kwam tot stand op initiatief van de Waddenacademie

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

achtergrond
Familieberichten
Advertenties