De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Geloof & Kerkdonderdag, 1 september 2011

‘Fryske snein’ in kader van zestig jaar Kneppelfreed
Leeuwarden - Alle kerken in Fryslân worden opgeroepen om op 13 november een Friese kerkdienst te houden. Dit in het kader van de herdenking van zestig jaar Kneppelfreed.
Keppelfeest (Koppelfeest) zo heet de herdenking van zestig jaar Kneppelfreed en daarmee ook van het werk van Fedde Schurer (1898-1968). Het Keppelfeest, dat zestig dagen duurt, wordt georganiseerd door de Ried fan de Fryske Beweging. Het begint op 17 september bij het Paleis van Justitie in Leeuwarden en eindigt op 19 november bij de Broerekerk in Bolsward.
De Ried heeft bij Krúspunt, Frysk Oekumenysk Platfoarm, aangeklopt om ook de kerken te betrekken bij de herdenking. Die hebben daar volmondig ja op gezegd. Krúspunt-secretaris Tytsje Hibma: ,,Fedde Schurer hat him ek tige ynset foar it Frysk yn en om de tsjerken hinne. Bygelyks mei syn gedichten en mei de bekende lietbondel De gitaar by it boek. Krúspunt freget alle tsjerken yn Fryslân om omtinken te jaan oan de betinking en op 13 novimber in Fryske tsjinst te hâlden. Ek in twatalige tsjinst is mooglik, mei in Hollânske preek en Fryske lieten of hokker kombinaasje men mar gaadlik achtet.’’ Ds. Cor Waringa, voorzitter van de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst, heeft voor 13 november voor de protestantse gemeenten een liturgie samengesteld.
Voor de zondagen die eraan voorafgaan - vanaf 18 september - heeft Waringa onder andere uit de bundel De gitaar by it boek een of twee liederen uitgezocht die bij die zondag van het kerkelijk jaar passen.
Kneppelfreed wijst op de datum van 16 november 1951. Toen was er opschudding in Leeuwarden voor het Paleis van Justitie. In twee eerdere rechtzaken had de rechter er bezwaar tegen gemaakt dat een paar melkboeren en een veearts Fries wilden spreken in de rechtzaal. Fedde Schurer, in die tijd hoofdredakteur van de Friesche Koerier en schreef daarover kritische stukken in de krant. Er kwam een derde rechtzaak, nu tegen Fedde Schurer, vanwege belediging van de rechterlijke macht.
Er kwam een hele menigte mensen om Schurer te steunen en het liep uit op een confrontatie met de politie, waar brandspuiten en gummiknuppels aan te pas kwamen. Schurer noemde de dag, die een stap werd op weg naar de wettelijke erkenning van het Fries als tweede rijkstaal, Kneppelfreed.
* Liturgisch materiaal beschikbaar op www.kruspunt.nl

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties