De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Regiovrijdag, 1 oktober 2010

Vrees gemeenten en provincie
Meer taken uitvoeren met minder geld

Leeuwarden - Gemeenten en provincies maken zich zorgen over de vele verantwoordelijkheden die ze erbij krijgen van het kabinet. Zo krijgen gemeenten de zeggenschap over jeugdzorg en wordt de provincie de baas over de Dienst Landelijk Gebied. Onduidelijk is of ze ook het geld dat nodig is voor de uitvoering erbij krijgen.

Het regeerakkoord zet sterk in op de decentralisatie van taken. De provincie Fryslân vindt dat een goede ontwikkeling, maar gedeputeerde Galema plaatst wel kanttekeningen. ,,Ik weet niet of het bijbehorende geld ook meekomt. We moeten alles eerst heel goed bestuderen, voor we hierover een goede reactie kunnen geven.”
Provincies krijgen meer bevoegdheden op het gebied van economie, ruimtelijke ordening en natuurbeheer. Daar staat tegenover dat de provincie de zeggenschap over jeugdzorg kwijt raakt aan de gemeenten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is eveneens blij dat de gemeenten ,,een grotere maatschappelijke rol krijgen”. Naast jeugdzorg zijn dat ook werkgelegenheidstaken en delen van de AWBZ. De VNG vraagt zich echter af of de beleidsvrijheid en financiën wel mee worden overgedragen. ,,Deze verdere decentralisatie van taken naar gemeenten, zonder de bijbehorende middelen en ruimte, zal de slagkracht van de gemeenten aantasten.”
In het regeerakkoord staat in elk geval al dat als de rijksuitgaven worden teruggeschroefd, de uitkering aan Provincie- en Gemeentefonds evenredig mee zakt. Verder is al duidelijk dat er driehonderd miljoen euro bespaard moet worden op jeugdzorg.
De door de PVV gedoogde nieuwe minderheidsregering van CDA en VVD gaat ook bezuinigen op natuurbeheer. Het verwerven van natuurterrein voor de Ecologische Hoofdstructuur wordt op een laag pitje gezet en de robuuste verbindingen worden zelfs geschrapt. Het gaat daarbij onder meer om de natte as tussen het Lauwersmeer en Wolvega, die al voor een groot deel gerealiseerd is en nu niet met rijksgeld afgemaakt kan worden.
Op het openbaar vervoer wordt vijfhonderd miljoen euro bespaard, maar aan gedeputeerde Galema is gisteren in Den Haag verteld dat het de bezuiniging alleen in de steden wordt doorgevoerd. ,,Het treft Fryslân niet.”
Het regionaal economisch beleid van de rijksoverheid wordt geschrapt en gedecentraliseerd. Regionale ontwikkelingsmaatschappijen worden betrokken bij de verdere vormgeving van regionale economieën. In de praktijk betekent dit dat de regio zelf het beheer krijgt over het Waddenfonds, maar ook dat er geen vervolg komt van steunbeleid voor het Noorden en andere regio’s. Onduidelijk is of daarvoor geld wordt overgeheveld naar de provincies. In de Randstad zullen bovendien vier provincies verdwijnen: Noord-Holand, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland gaan op in een Randstad-provincie, zo is het voornemen.

Duurzaamheid

Burgers gaan via hun energierekening betalen voor ontwikkelingen op het gebied van duurzame-energieopwekking. De huidige Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE), een omvangrijke subsidiepot voor de aanleg van zonneboilers, zonnepanelen en wat dies meer zij, wordt nu nog gevuld door de overheid. Geleidelijk aan wordt die bijdrage afgebouwd, tot die in 2029 nul is.
Energiebedrijven gaan het geld hiervoor zelf verdienen door het door te berekenen in de energierekening van hun afnemers. Vanaf 2013 moet op deze manier honderd miljoen euro in de SDE-pot komen. Een jaar later tweehonderd miljoen, in 2015 driehonderd miljoen.

Friese taal

Er komt een taalwet waarin de Friese taal in Fryslân dezelfde positie krijgt als het Nederlands.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Opgaan in Duitsland is het beste. Veel groter land met een echte economie en een echte democratie. Nederland is te klein voor deze wereld en er lopen te veel kleine dictators rond.

jan Verbiest, Wolvega - maandag, 4 oktober 2010


regio
Familieberichten
Advertenties