De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Geloof & Kerkdinsdag, 30 maart 2010

‘Paapse stoutigheden’ onzinnig en lasterlijk
Willem J. Ouweneel
In heel korte tijd zijn twee gewraakte ‘paapse stoutigheden’ die in de Formulieren van Enigheid voorkomen, aan de orde gesteld! Het werd tijd ook. Het ene is een uitspraak in de Dordtse Leerregels. De inleiding spreekt over de kerk van de Reformatie, die ‘van de tirannie van de Roomse Antichrist en de schrikkelijke afgoderij van het Pausdom, door Gods machtige hand verlost’ is. Ook in allerlei Kanttekeningen in de Statenvertaling worden paus en antichrist gelijkgesteld. Hetzelfde gebeurt in vele reformatorische commentaren en dogmatieken.
‘Is de paus de antichrist?’ De christelijke gereformeerde ds. D. Van der Zwaag heeft nu de knuppel in het hoenderhok gegooid. Tijdens een themadag van hervormde en de christelijke gereformeerde mannenverenigingen verklaarde hij openlijk dat de paus niet de antichrist kan zijn. ,,De paus is geen loochenaar van Christus en Zijn werk”, zei hij. Er kwam natuurlijk meteen protest van sommige aanwezige, zeer degelijk reformatorische mannen. De ‘vaderen’ hebben de paus steeds aangewezen als de antichrist, en dat mogen de dominees niet zomaar loslaten! Maar ds. Van der Zwaag hield gelukkig voet bij stuk. En hij had mijns inziens volkomen gelijk. Het pausdom is een eeuwenoud stelsel, bestaande uit vele personen. De schriftgegevens wijzen er echter eenduidig op dat de antichrist niet een bestel, maar één enkele mens, een echt eschatologische gestalte aanduidt.
Men kan van de pausen zeggen wat men wil, maar niet dat zij loochenen dat Jezus de Christus is of dat zij de Vader en de Zoon loochenen (1 Johannes 2: 22v.). In dit opzicht is de Rooms-Katholieke Kerk altijd orthodox geweest en gebleven. Als de antichrist zich in de ‘tempel’ zet (2 Tessalonicensen 2:4), kan het daarbij volgens mij alleen om de nieuwe tempel in Jeruzalem gaan. De antichrist doet alsof hij de ware Messias is en kan - om voor Israël acceptabel te zijn (vgl. Johannes 5:43) - daarom niet anders dan een Jood zijn of moet, net als de Herodessen, in elk geval Joods bloed hebben. De paus van Rome zou ongeveer de laatste figuur zijn die de Joden als hun Messias zouden willen erkennen.
Het feit dat het pausdom dé grote tegenstander van de Reformatie was, geeft ons nog niet het recht de paus daarom gelijk te stellen met de antichrist. Wie eenmaal de nauwe relatie tussen de antichrist enerzijds en Israël en Jeruzalem anderzijds ingezien heeft, beseft dat de paus nooit de antichrist kan zijn.

Vervloekte afgoderij

De eucharistie - een ‘vervloekte afgoderij’? Er is nog een tweede gewraakte zinsnede in de Formulieren als het om de Rooms-Katholieke Kerk gaat. Dat betreft een uitspraak in antwoord 80 van de Heidelbergse Catechismus: ‘Alzo is de Mis in de grond anders niet dan een verloochening der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus, en een vervloekte afgoderij’. Daarbij wordt verwezen naar Hebreën 9:26 en 10:12,14, waar natuurlijk niets over de eucharistie gezegd wordt.
Onlangs heeft de gereformeerd-vrijgemaakte kerk van Barneveld-Voorthuizen een verzoek ingediend bij de synode om deze passage te herzien. Als deze zaak op de agenda komt, zou het voor het eerst zijn dat een calvinistische synode zich over deze kwestie buigt! De PKN heeft minder moeite met deze passage omdat in de kerkorde staat dat het belijden van de kerk ‘in gemeenschap met’, en niet ‘in overeenstemming met de belijdenis van het voorgeslacht’ is. Dan kun je dit soort zinsneden gewoon laten staan, want je bent niet aan de letter van de tekst gebonden.
Bij de vrijgemaakten (en bij andere reformatorische christenen) ligt dat heel anders, doordat zij geacht worden achter elk woord in de Formulieren te staan. Ik ben daarom heel benieuwd of de vrijgemaakten het op de synodale agenda durven te zetten, en nog veel meer of zij de passage durven te veranderen! Ik mag tenminste hopen dat het gros van de vrijgemaakten, voor zover zij over dit soort zaken nadenken, allang van mening is dat de uitspraak dat de eucharistie een ‘vervloekte afgoderij’ is, niet alleen onzinnig, maar ook lasterlijk is.
i Prof. dr. Willem J. Ouweneel is oud-docent van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort, verbonden aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven en de Evangelische Theologische Academie in Zwijndrecht en is auteur van vele boeken op het terrein van theologie en filosofie

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

De paus kan nooit een plaatsvervanger van Jezus Christus zijn.
Sterker nog, hij als persoon en als instituut loochenen wel degelijk de
Christus. De Paus gelastte dat Gods naam uit de bijbel geschrapt moet
worden en dat de naam JAHWEW niet tijdens eucharistivieringen gebruikt
mag worden. Jezus Christus zei in zijn hoogpriesterlijk gebed dat hij de
naam van zijn vader openbaar had gemaakt.(zie Johannes 17) Ook leerde
Jezus dat wij de naam van de Vader dienen te heiligen.
Hoe kunnen wij een naam heiligen als deze zelfs nog niet eens bekend
gemaakt mag worden? Jezus leerde ook dat ware discipelen van Hem te
herkennen zijn aan de (agape)liefde die ze onderling tentoonspreiden. Hoe
staat het er in dit opzicht met alle naamchristenen voor?

Heilige Schrift-onderzoeker, Maastricht - donderdag, 1 april 2010


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties