De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 19 april

Regiodonderdag, 24 december 2009

Beschermde status, maar mogelijk wel extra huizen
Beide Bildtdijken toch beschermd dorpsgezicht

Sint Annaparochie - B en W van het Bildt stellen voor om de Oudebildtdijk en de Nieuwebildtdijk de status van beschermd dorpsgezicht te verlenen.

Het ministerie van OC&W heeft daar een positief advies over afgegeven. In 2004 hield de gemeenteraad van het Bildt een dergelijke status nog tegen, uit vrees voor de beperkingen die dat met zich mee zou brengen. Volgens het college van B en W is dat dit keer niet nodig. De monumentale eigenschappen van de beide dijken - de manier waarop ze in het landschap liggen, en de typerende bouwvormen - zijn namelijk al genoeg beschermd in de gemeentelijke bestemmingsplannen. De raad kan het beschermd dorpsgezicht dus accepteren zonder vrees voor extra beperkingen.
De gemeente wil tegelijk met het invoeren van de monumentale status ook alle andere actuele zaken rond de dijken meenemen, zoals het parkeerbeleid, de mogelijkheid van nieuwbouw en de aanpak van verpauperde panden. Daarvoor is een Nota van Uitgangspunten opgesteld, die nog vooruitloopt op een nieuw bestemmingsplan voor de Bildtdijken.

Nieuwbouw

Over de vraag of nieuwbouw aan de Bildtdijken nu wel zo nodig is, wordt verschillend gedacht, zo blijkt uit de nota. In de jaren 2003 en 2004 is bij wijze van proef op twee plekken aan de Oudebildtdijk een nieuw huis neergezet. De omwonenden waren niet enthousiast. Ook de welstandscommissie had kritiek op de vorm van één van de twee huizen. Tegelijk wijst de gemeente erop dat nieuwbouw wel aansluit op provinciaal beleid voor dit soort lintdorpen.
Een inventarisatie wijst uit dat er in de plukjes bebouwing aan de Oudebildtdijk nog 25 kleine en 21 grotere open plekken zijn. De Nieuwebildtdijk heeft nog twee kleine en drie grotere open plekken. Dat zou theoretisch ruimte bieden voor maximaal 73 huizen, stelt de gemeente. In de grote open ruimten tussen de bebouwde delen zal sowieso geen huizenbouw mogelijk zijn.
Het college van B en W oppert in de nota dat samenvoeging van de in het algemeen zeer kleine dijkhuisjes ook veel kan doen voor de verbetering van de kwaliteit van de bebouwing. Langs de Bildtdijken staan veel huizen te koop en lang niet elk huis voldoet aan de moderne wooneisen.

Erfgoed

De Bildtdijken spelen een belangrijke rol in het kenmerkende Bildtse landschap, dat in de zestiende eeuw is gevormd door de inpoldering van de Middelsee. Over de manier waarop het typisch Bildtse erfgoed het beste in ruimtelijke ontwikkeling een plaats kan krijgen, verschijnt over een paar weken een plan.
Over de vraag of nieuwbouw aan de Bildtdijken nou wel zo nodig is, wordt verschillend gedacht

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Het beschermd dorpsgezicht waar eerder sprake van was, behelsde ook de
boerderijen. Gemeente het Bildt heeft zojuist een nieuw
bestemmingsplan ontworpen waar deze boederijen allemaal tot 4 hectare
met loodsen mogen bebouwen. De complete zuidkant van de Oude
Bildtdijken is daarmee een lint van boeren-industrie geworden. De
nieuwe huizen die gebouwd zijn en nu gebouwd worden lijken in niets op
de oude arbeidershuisjes van begin vorige eeuw. Architecten mogen zich
uitleven, maar een kajuitje bij een bewoner stuit direct op ambtelijke
moeilijkheden. Deze drie gegevens maken bescherming/dorpsgezicht tot
een farce en beperkt alleen de huidige bewoners nog maar verder.
Helaas, vijftien jaar te laat, en nu overbodig geworden.

Roelof, Oude Bildtdijk - donderdag, 24 december 2009


regio
Familieberichten
Advertenties