De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 21 april

Sportdinsdag, 21 augustus 2007

Afke Hylkema op jacht naar tiende zege op Frouljus-PC
JOHAN VELLINGA
Akkrum - Afke Hylkema is de beste kaatsster ooit. De 28-jarige Akkrumse wist in haar carrire meer dan 150 zeges te boeken, leidt het puntenklassement aller tijden en werd na al haar negen Frouljus-PC-zeges uitgeroepen tot koningin. Dit seizoen gaat het wat minder soepel, al won ze afgelopen weekeinde met haar maten de vrije formatiewedstrijden van Gonga en de generale in haar eigen Akkrum.
Jullie hebben een dreech seizoen.
,,Wy hawwe wol in soad prizen wn, mar te min earste prizen. Wy moatte s der by dellizze, al bin ik fansels net tefreden. Mar sa is it op dit stuit. Wy sille sjen oft wy dat ombgje kinne.
Er wordt behoorlijk aan je stoelpoten gezaagd.
,,Ast nei it tal krnsen sjochst, dan is dat sa. It is in seizoen drt eltsenien fan eltsenien winne kin. De jeugd sit der oan te kommen. Dochs stean ik gewoan earste yn it punteklassemint.
Gaan Fenna Zeinstra en andere twintigers de macht in het dameskaatsen overnemen?
,,Fenna lit sjen dat se in hiele goeien-ien is. De fammen t Ie komme der oan. Mar ik bin net bang foar harren. Kinst ek net alle jierren hiel goed wze. Ik bin wol bliid mei de tsjinstn. Dat is foar mysels ek goed, oars is de wille yn it spultsje der gau f.
Had je die sterke tegenstand wel verwacht?
,,Oan it begjin fan it seizoen is it lestich yn te skatten wrst stieste. Op papier koest de fjouwer toppartoeren wol ynfulle. Nei in pear wedstriden wie it wol ddlik dat it dreech foar s wurde soe.''
Na de eerste cyclus greep je in. Deborah Oosterman moest weg.
,,Ja, dat is sa. Foarich jier draaiden wy in goed seizoen. Dit jier kaam it der net sa t as wy ferwachte hiene. Der moast wat gebeure en drom hawwe wy Grieke de Groot by s partoer helle. Sy docht it hiel goed, wy draaie in soad omlopen. Allinnich de finishing touch yn de finales is der meastentiids noch net. Mar dy sit der oan te kommen.
Misschien net op tijd om de PC weer te winnen. Wat heb je met Weidum?
,,Yn Weidum leit it suksesfolste fjild foar my. Dat jout altyd wat ekstras. Ik keats op de PC altyd goed. Mei Bitgum is it it moaiste plak om te keatsen.
Wat zijn je kansen op een tiende overwinning op de Frouljes-PC?
Der binne fjouwer of fiif goeie partoeren drt it tusken giet. Ik soe sizze: 25 prosint. Ik rop net wy it wol winne sille. Fenna-en-dy hawwe mear krnsen wn. By harren leit de druk, sy binne de tsprutsen favoriten. In tsiende PC soe harstikke moai wze en dr sil ik alles foar dwaan, mar sizze dat ik dy noch wol ris winne sil doar ik net.
Hoe is het met dameskaatsen in het algemeen gesteld?
,,De kwaliteit is goed. Wy hawwe op dit stuit in goeie lichting op it stuit. Fansels soe der mear oandacht fan it publyk en de parse wze meie. Mar it keatsbn giet serieus mei s om, we hawwe in goeie TC. Sels binne wy fansels ek ferantwurdlik foar it frouljuskeatsen en ik hoopje dat wy op dizze wize trochgean kinne.
Hoelang ga je zelf nog door?
,,Dat is in goeie fraach. Ik tink noch net oan stopjen en sil it alle seizoenen op en besjen. It hinget der fanf hoe graach ik noch train en wat je yn in seizoen winne. Ik bin in priiskeatser en as ik merk dat ik net bot teloarsteld bin as ik derf gean, dan moat ik stopje. Mar oar jier bin ik der seker wer by.''
Wil je zelf nog iets kwijt?
,,Ik hoopje dat der woansdei in soad minsken nei Weidum komme.''
.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

sport
Familieberichten
Advertenties