De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Regiodinsdag, 13 maart 2007

Koloniebroeders blijven weg
Vogeleilandje mist doel in IJsselmeer
Woudsend - De vogeleilandjes voor de kust van Molkwerum voldoen niet meer. De natuureilandjes in het IJsselmeer trekken amper nog koloniebroeders als visdiefjes (wytstirns), kluten (klút) en kokmeeuwen (kob). It Fryske Gea legde de eilandjes tien jaar geleden aan.
Aanvankelijk bevolkten duizenden vogels de eilandjes, maar in de loop der jaren is de vegetatie zo toegenomen, dat het voor vogels amper nog geschikt is voor geschikte broedlocatie. Het probleem is dat de waterstand van het IJsselmeer te stabiel is, legt Sietske Rintjema van It Fryske Gea uit. ,,De eilannen streame net mear ûnder wetter. Wy tinke dêrom der oer nei om de eilannen ôf te plaggen, sadat de begroeiing ôfnimt en de kâns op oerstreaming tanimt”, aldus Rintjema.
Het jaarlijks maaien van de eilandjes kost te veel tijd en energie, aldus Rintjema. Dat komt omdat het materieel moeilijk naar de eilandjes is over te brengen.

Vrijwilligers

It Fryske Gea hield gisteravond in multifunctioneel centrum de Driuwpolle in Woudsend een eerste van een reeks van vier inventarisatieavonden met vrijwilligers. Circa 250 natuurliefhebbers in de provincie noteren alle bijzonderheden in de natuurgebieden. Zonder deze vrijwilligers zou It Gea haar taak niet goed kunnen doen.
Vorig jaar werden in het Rijsterbos twee libellensoorten waargenomen die op de Rode Lijst van zeldzame en bedreigde soorten voorkomen. Het gaat om de tengere pantserjuffer en de venwitsnuitlibel. De libellen kwamen in het Rijsterbos doordat It Fryske Gea hier vorig jaar twee poelen opschoonde en had uitgebreid.

Woelmuis

Een andere opmerkelijke waarneming die de vrijwilligers van It Gea deden, was de vondst van noordse woelmuizen in de ‘bûtlannen’ bij de Fluessen. Deze muizensoort is uiterst zeldzaam en werd tot dusver alleen bij Earnewâld (Jan Durkspolder) en bij Terherne (langs het Sneekermer) gesignaleerd. ,,Foar ús wie it moai nijs om te hearren dat de wrotmûs ek yn ’e Súdwesthoeke foarkomt. Dat wisten wy noch net”, aldus Rintjema.
Momenteel wordt in opdracht van de Friese natuurorganisatie de Morra en Fûgelhoeke uitgebaggerd. Hier komen vrijwel geen waterplanten voor. Door het slib te verwijderen, hoopt It Fryske Gea de waterkwaliteit te verbeteren.
Uit het jaarlijkse inventarisatierapport blijkt dat de natuurterreinen van It Fryske Gea erg belangrijk zijn voor de moerasvogels en in wat mindere mate voor de weidevogels.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties