De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Hoofdartikelzaterdag, 3 juni 2006

Het Pinksterfeest...
Op de ochtend van die Pinksterdag gebeurde iets heel bijzonders. De discipelen die lange tijd met Jezus hadden geleefd en Hem als hun meester hadden ervaren, waren verweesd, sinds hij voor hun ogen werd verheven tot in de hemel. Ze moesten leven met de belofte dat ze zouden worden gedoopt met de Geest. Wat dat precies was, wisten ze niet. Ze leefden met de doop met water. Op de Pinksterdag werd duidelijk wat de doop met de Geest was: vurige tongen boven hun hoofd, een geruis als van wind en het wonder van de talen waardoor iedereen de apostelen verstond in de eigen taal.
De doop met de Geest is meer dan uiterlijk vertoon; het vuur, het ruisen en het spreken waren een teken van iets innerlijks. De Geest was ingedaald in de harten van de discipelen. Die werden daardoor apostelen, verkondigers. Tot dan waren de discipelen leerlingen die van hun Meester leerden, op het Pinksterfeest onderwezen zij - geleid door de Geest - de menigte die in Jeruzalem verzameld was.
Het Pinksterfeest is een geestelijke omslag die de geschiedenis van de mens heeft veranderd. Het verhaal over God en mens krijgt een beslissende wending: de individuele mens kan worden aangeraakt door de Geest en die Geest kan inwoning krijgen in de mens. Daarmee is een einde gekomen aan het tijdperk van de ingewijden.
Culturen rondom Israël kenden mysteriegodsdiensten. Een kleine religieuze elite, bijvoorbeeld die van de priesters, had toegang tot de geestelijke wereld. Ook in Israel was de hoogste kennis van het geheimenis voorbehouden aan de enkeling. Eens per jaar ging de hogepriester in het heilige der heilige, achter het tweede voorhangsel. Wat hij daar meemaakte, kon niet aan de gewone gelovigen worden medegedeeld. Maar op het Pinksterfeest wordt het geheimenis openbaar - tot aan de einden van de aarde moet het worden verkondigd. Op het Pinksterfeest wordt de nieuwe mens geboren - de mens bij wie de Geest kan inwonen. De autoriteit van buiten, bijvoorbeeld de priester, wordt op het Pinksterfeest overbodig. De Geest die in de mens is, wordt de autoriteit.
...maakt de mens vrij
Het Pinksterfeest is het feest van de nieuwe mens die vrij mens kan zijn; het is de Geest die de mens vrijmaakt van alles wat hem bindt, ook van mensen. Hier wordt de vrije mens geboren, zonder last of ruggespraak. Het Pinksterfeest is daarom ook het feest van de nieuwe verantwoordelijkheid. Vóór Golgotha leefde het volk Israël onder het oude verbond. In dat verbond bracht de priester eenmaal per jaar het offerbloed naar het heilige der heilige, voor zichzelf en voor de ’zonden die het volk uit onwetendheid heeft begaan’, schrijft Paulus in de Hebreeënbrief. Maar in het nieuwe verbond kan heel het volk ’zonder schroom het heiligdom binnengaan’; Jezus heeft met zijn offer een ’weg gebaand door het voorhangsel’; de hogepriester heeft zijn tijd gehad omdat de grote Hogepriester met zijn Geest in mensen woont - de toegang tot het heilige der heilige is voor altijd voor iedereen open.
Er is geen priester meer, geen kaste, geen groep of kerk die zegt wat de mens moet doen en nalaten. Door de Geest krijgt de mens zijn eigenheid, zijn ware individualiteit. Die eigenheid geeft hem de vrijheid om het goede te doen. Daarmee is een nieuwe verantwoordelijkheid geboren: die van de keuze tussen het gaan van de weg van de ware ik, óf het gaan van de weg die afleidt van wie de mens ten diepste is. Op het Pinksterfeest krijgt het geweten van de mens een nieuwe lading; de mens is niet langer onwetend, omdat de Geest de mens inzicht geeft.
De Pinkstergeest schenkt de eenheid van en tussen mensen. Eenheid, ook die van en tussen kerken, is daarom geen zaak van mensen. Zelfs de talen kunnen mensen niet meer scheiden; iedereen verstaat de taal van de Geest.
Het Pinksterfeest is de voleinding van de weg die God met mens en aarde op het Kerstfeest heeft ingezet - de weg die leidt tot de bestemming van ieder mens ligt open.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties