De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Geloof & Kerkvrijdag, 2 september 2005

Verkennend rondetafelgesprek in Doorn
Brug slaan tussen kerk en boer
Doorn - Plaatselijke kerken moeten nadrukkelijk fungeren als plekken voor gesprek tussen boer en burger. Bijvoorbeeld bid- en dankdagen in een nieuwe, modernere opzet kunnen daarbij een goed middel zijn. Dat kwam vrijdagmiddag in Doorn naar voren tijdens het rondetafelgesprek Kerk en Boer.
LODEWIJK BORN
Het Bezinningscentrum Hydepark van de Protestantse Kerk in Nederland had samen met Kerkinactie de bezinningsmiddag gearrangeerd. Aanleiding voor het brede debat waren publicaties in het Friesch Dagblad en de landelijke weekkrant Het goede leven . In maart ondertekende scriba dr Bas Plaiser van de Protestantse Kerk het zogenaamde ‘biologisch convenant’. Naar aanleiding daarvan verscheen een kritisch artikel van Dirk Duijzer, voorzitter van LTO-Nederland. Hij verweet de kerk selectieve belangstelling voor de landbouw. Hij noemde het ,,een gemiste kans’’ dat de kerken niet in debat gingen met vertegenwoordigers van de sector zélf.

Verkennend gesprek

Reden voor het PKN-bezinningscentrum en Kerkinactie om nu mét elkaar om tafel te gaan. Het karakter van de bijeenkomst van vrijdag was een verkennend gesprek om te komen tot verbreding van het blikveld. Daarvoor waren genodigden aanwezig die zelf in de landbouw werkzaam zijn of daar vanuit diverse platformen bij betrokken. Twaalf mensen deden mee aan het rondetafelgesprek, wat besloten van aard was. Onder meer vertegenwoordigers van Biologica, Maatschappij van Welstand, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Generale Synode van de PKN waren bij het gesprek.
Het gesprek werd voorgezeten door dr. Harm Dane, studiesecretaris van Hydepark. Centraal stond de vraag op welke wijze de kerken een bijdrage kunnen leveren aan de bestaanskwaliteit van hen die in de agrarische sector werkzaam zijn.
Gesteld werd dat de boer zelf enerzijds een radertje vorm in de enorme complexiteit van de landbouw, en anderzijds ook diegene is die te maken krijgt met vele invloeden van buitenaf, zoals regelgeving en economische omstandigheden, waar hij geen invloed op heeft. Heel belangrijk is het daarom dat er een plek is waar de boer zich in dat gevoeld gekend weet. ,,Dat je die mechanismen kan bespreken, dát alleen is al een verruiming is. Een gevoel dat je serieus wordt genomen’’, aldus Dane in een toelichting.
Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat de boer gestigmatiseerd wordt. ,,Ga de boer niet zielig maken. Daar is ‘ie niet mee gediend. Daar is niemand mee gediend. Zorg voor goede sociale verbanden in de eigen regio.’’ Daar werd in de discussie ook nadruk-kelijk naar de kerken gewezen als plekken die kunnen fungeren in het bevorderen van de sociale cohesie in een bepaald gebied. Hier kan dan ,,een gesprek tussen boer en burger’’ ontstaan.
De ZLTO doet op dit moment een onderzoek naar hoe boeren zélf hun positie zien. ,,Veelal wordt er namelijk van buiten óver hen gepraat. Wat opvalt is dat de sociale vitaliteit van boeren en gezinnen in grote mate afhangt van de cohesie van die sociale verbanden. Hoe zwakker de verbanden, hoe zwakker de vitaliteit.’’
De aanwezigen wezen daarom op het belang van ,,modernisering van het verleden’’. Gebruik bijvoorbeeld bid- en dankdag voor gewas en arbeid als ingang voor een gesprek. ,,Dat blijkt heel goed mogelijk.’’ Onder meer werd het succes van de Schuurdiensten aangehaald die al op diverse plaatsen in het land zijn gehouden, zoals in juni in Sumar.
Er werd ook de vraag gesteld of er nu daadwerkelijk een reden is om de boer als een aparte sociaal-economische categorie te behandelen. Immers, er zijn ook timmerlieden, onderwijzers, et cetera, en die worden ook niet zo specifiek benoemd. De kerk heeft altijd een lastig verleden gehad met werkenden, zo zegt Dane. Pastoraat richt zich vooral op ziekte, overlijden, etc. Wanneer iemand werkloos is geworden wordt niet direct aan pastoraat gedacht.
Conclusie was: zet de boer niet apart. ,,Het is een beroepsgroep net als andere beroepen. Maar de agrariër is wél iemand die bezig is met levende materie en staat in nauwe verbinding met de natuur via het werken op het land. ,,Daaraan - vanuit zijn positie van rentmeester - zit een kritische vraag aan de samenleving: zien jullie nog wel welke waarden in het geding zijn aangaande voedsel en kwaliteit van leven?’’, aldus de studiesecretaris.
Regionale en lokale verbanden bieden kansen. Men moet toe naar het verder versterken van de nu al bestaande netwerken en het opzetten van nieuwe. ,,Daarbij kan de landelijke kerk als rol hebben om de verhalen waar dit met succes, gebeurt, ruimer bekend te maken.’’
Gewezen werd bovendien op de eigen verantwoordelijkheid die kerkleden hebben in het aangaan van het gesprek. ,,Wacht niet tot de boer bij de kerk komt, maar durf zelf op de fiets te stappen.’’

Synoderrapport

In november wordt op de Generale Synode van de Protestantse Kerk een rapport besproken over landbouw. Dit naar aanleiding van de veelbesproken verklaring van Accra van vorig jaar.
Van de Rondetafel-bijeenkomst van vrijdag wordt een verslag gemaakt. Dat komt op de webpagina van Hydepark, het wordt aan de betrokkenen toegezonden en het moderamen van de Protestantse Kerk - waar niemand van aanwezig kon zijn - krijgt het stuk.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties