De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 21 april

Geloof & Kerkwoensdag, 15 december 2004

Beleidsplannen justitiepastoraat gepresenteerd
‘Meer binding met kerken zoeken’

Leeuwarden – In de komende jaren zullen de kerken intensiever bij het gevangenisleven worden betrokken. Dat is de inzet van het protestants justitiepastoraat, zo blijkt uit het nieuwe beleidsplan dat maandag is gepresenteerd. Daarnaast komt er in samenwerking met het rooms-katholiek justitiepastoraat een haalbaarheidsonderzoek naar de vorming van een kwaliteitsinstituut.

LODEWIJK BORN
Dat staat in de beleidsnota 2004-2008 van het Protestants Justitiepastoraat, die gisteren is gepresenteerd. Voor zo’n nieuw kwaliteitsinstituut zullen contacten worden gelegd met de theologische faculteiten.
Het protestants justitiepastoraat draagt vanuit de protestantse kerken bij aan het wettelijk recht van gedetineerden, tbs-gestelden en jeugdigen hun godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen vrij te belijden en te beleven.
In de notitie Bewogen, bezield, professioneel staat de beoogde koers voor de komende jaren uitgewerkt. Dat zal een nieuwe koers zijn, omdat het justitiepastoraat wordt geconfronteerd met het ‘transformatieproces De Nieuwe Inrichting’. Radicale wijzigingen in de straftenuitvoerlegging worden doorgevoerd. De justitiële instellingen moeten 240 miljoen euro bezuinigen (17 procent van het totale budget) en bovendien vindt er een capaciteitsuitbreiding plaats die voor eenderde deel van wat tot nu toe gebruikelijk was moet worden gefinancierd. Het betekent volgens hoofdpredikant Jan Eerbeek ,,een nieuw tijdperk in het gevangeniswezen’’.
In de eerste plaats zal door de versobering van het regime en het wegvallen van voorzieningen voor gedetineerden meer ‘ongevulde tijd’ ontstaan. ‘Tekorten aan motivatie, alsmede leegheid en isolement zullen toenemen, hetgeen door de geestelijke verzorging als een extra inspanningsverplichting zal kunnen worden ervaren’.
Bovendien wordt verwacht dat door het wegvallen van de reclassering de hulpvragen van gedetineerden op het gebied van relationele en maatschappelijke vragen toenemen. In de notitie wordt tevens beschreven dat de bereikbaarheid van gedetineerden door de verminderde personeelsinzet en teruggang van het dagprogramma sterk zal afnemen. Ten slotte wordt de geestelijke verzorging ook getroffen door rechtstreekse bezuinigingen. De norm wordt één geestelijk verzorger op 180 gedetineerden, in plaats van nu nog 90. In alle gevangenissen wordt het dagprogramma teruggebracht omdat gedetineerden na vijf uur verplicht ‘achter de deur’ moeten.

Aanbod

Het justitiepastoraat omvat kerkdiensten, individuele gesprekken en groepsgesprekken. ,,Door dit samenhangende aanbod in persoonlijke gesprekken en groepscontacten krijgen gedetineerden de mogelijkheid hun delict te verwerken, een persoonlijke levensoriëntatie te ontwikkelen en een begin te maken met een nieuwe levensweg’’, aldus Eerbeek.
Jaarlijks bevinden zich circa 40.000 mensen in inrichtingen van justitie. Uit cijfers van onderzoeksbureau Kaski blijkt dat 34 procent van de gedetineerden, 22 procent van de jeugdigen en 44 procent van de tbs-patiënten gebruik maakt van geestelijke verzorging. Alle drie de categorieën benadrukken ook het belang: respectievelijk 83, 70 en 87 procent.

Vrijwilligers

In de inrichtingen van justitie werken vanuit de protestantse kerken zestig justitiepredikanten. In het justitiepastoraat zijn naast de predikanten ook veel vrijwilligers uit de kerken werkzaam. Eerbeek: ,,In de nota doen we een appèl op de kerken om de problematiek en de levenssituatie van gedetineerden ter harte te nemen en om zo mee bij te dragen aan hun levensperspectief. De kerken kunnen als brede samenlevingsverbanden een belangrijke bijdrage leveren aan de reïntegratie van ex-gedetineerden.’’
Het aantal vrijwilligers zal de komende jaren drastisch worden vergroot en predikanten van buiten zullen intensiever bij het pastoraat worden betrokken.
Verdere plannen voor de komende jaren in samenwerking met het rooms-katholiek justitiepastoraat zijn: een versterkte samenwerking met de Stichting Exodus Nederland als organisatie voor nazorg voor ex-gedetineerden en de ontwikkeling van een motivatieproject voor veelplegers om met de criminaliteit te breken en een nieuw leven op te bouwen.
Het justitiepastoraat wil komen tot regionale verbanden van predikanten. Hiervoor wordt een projectgroep ingesteld.
Het vormingswerk in gevangenissen door middel van de Alphacursus, de Bijbelintroductiecursus van de PKN en gespreksgroepen rondom de bijbel zal worden geïnventariseerd. In samenwerking met het rooms-katholiek justitiepastoraat wordt een nieuw handboek voor het justitiepastoraat samengesteld. Ook moet er een gezamenlijk documentatiecentrum komen.

Integratie

Het r.-k. justitiepastoraat zet voor de komende jaren in op investeren in de interreligieuze dialoog. Zo staat in zijn beleidsplan, getiteld Investeren in betrokkenheid . Zo zullen de studiedagen op 5 en 6 april gewijd zijn aan ‘interreligieuze dialoog en zorgvisies’. Ook in de setting van de vreemdelingenbewaring is er nu reeds een regelmatig intensief interreligieus zorgberaad.
,,Er moet een constructieve interreligieuze samenwerking en dialoog met de vertegenwoordigers van buitenbijbelse godsdiensten, in de praktijk vooral de islam en het hindoeisme, komen’’, aldus hoofdaalmoezenier bij de inrichtingen van justitie, prof. dr Fred van Iersel. ,,Onze geestelijke verzorging zet zich in voor de ontplooiing van de vrijheid van godsdienst voor deze stromingen en voor afstemming op de eigen zorgvisie. Daarmee willen we een bijdrage aan integratie van deze stromingen leveren.’’
Het r.-k. justitiepastoraat wil versterking van de maatschappelijke inbedding van de geestelijke verzorging door samenwerking met organisaties te zoeken die een aanvullende en ondersteunende rol kunnen vervullen ten opzichte van het huidige pastorale zorgaanbod. Voorbeelden zijn de katholieke mensenrechtenorganisatie Justitia et Pax, de diaconaal gerichte Vincentiusvereniging, en Cordaid met programma’s voor begeleiding van vreemdelingen.
Het r.-k. justitiepastoraat constateert net als de protestantse collega’s met zorg dat er een structurele halvering van de totale formatie van de geestelijke verzorging in voorbereiding is, die juist deze rol van de geestelijke verzorging bij de integratie onder druk zet.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties