De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Hoofdartikelvrijdag, 23 januari 2004

Integratie door onderwijs…
Een belangrijk onderdeel van het rapport van de commissie Blok over de integratie vormt het onderwijs. Daarin komt de rol aan de orde die dat onderwijs zou moeten vervullen bij de integratie van allochtone nieuwkomers.
Nu is dat geen nieuw vraagstuk. In de negentiende eeuw speelde het ook al langdurig. Toen ons land in 1813 een koninkrijk werd was het nog lang geen eenheidsstaat. Immers, daarvóór was het de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, een federatie. Het zou heel wat tijd en moeite kosten om al die zo verschillende mensen zich Nederlander te laten voelen. Daarvoor moest integratie plaatsvinden en ook toen dacht men het onderwijs daarbij een belangrijke rol toe.
De liberalen vonden dat wij daarvoor één school nodig hadden, een openbare school waar alle kinderen naar toe zouden moeten.
Echter, de ‘moderne’ ideologie van dat onderwijs stond veel protestantse en rooms-katholieke christenen niet aan. Zij wilden eigen scholen en vonden dat de overheid die moest bekostigen. Want zij betaalden toch evengoed belasting als de liberalen?
Dat leidde er na een zeventig jaren durende schoolstrijd toe dat het huidige artikel 23 tot stand kwam. De ouders kregen een vrije schoolkeuze en het bijzonder onderwijs werd gelijkwaardig aan het openbaar onderwijs. Daarna bleek dat bijzondere scholen de integratie niet in de weg stonden maar eerder bevorderden door hun emancipatoire werking.
Nu wij weer voor de opgave van een integratie staan kan opnieuw ook van bijzondere scholen worden gevraagd daaraan mee te werken. Rond 1980 echter vond het openbaar onderwijs dat alle allochtonen op hun scholen hoorden. (Menigeen lijkt dat te zijn vergeten!) Later kwam men daarvan terug: de ‘lasten’ moesten gelijkelijk worden verdeeld. Toen ontstond de beschuldiging dat bijzondere scholen - gebruik makend van hun rechten - allochtone leerlingen weigerden, omdat zij hun scholen ‘wit’ wilden houden. Ook de Commissie Blok beweert dit, maar baseert dit op wel zeer beperkte informatie.
Uit onderzoek is gebleken dat in de vier grote steden, waar verreweg de meeste zwarte scholen staan, op de openbare scholen 52 procent van de leerlingen allochtoon is, op katholieke scholen 47 procent en op protestants-christelijke 45 procent.
Verder hebben de onderwijsorganisaties vorig jaar een manifest ondertekend waarin alle scholen een acceptatieplicht aanvaarden.
De conclusie van de commissie Blok over het weigeren van allochtone kinderen klopt dus niet. Toch brengt de commissie artikel 23 weer in het geding: het zou de integratie belemmeren. Geen enkele bewijs levert zij daarvoor.
Maar wanneer in de politiek het getal 23 klinkt, herleven onmiddellijk weer paarse sentimenten: de wens om het pluriforme onderwijssysteem te vervangen door onderwijs met slechts de seculiere kleur van openbaar onderwijs.
Gelukkig heeft het CDA in het Regeerakkoord laten vastleggen dat dit kabinet artikel 23 ongemoeid zal laten. Het bijzonder onderwijs zal het voor zijn rechten ook in toekomstige kabinetten vooral van deze partij moeten hebben.
…een wettelijke plicht
De overheid kan van alle scholen vragen dat zij de integratie bevorderen. Maar de Grondwet heeft hier weinig mee te maken, wel de gewone onderwijswetten. Zo staat in de Wet op het Basisonderwijs dat dit onderwijs ervan uit moet gaan dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving. Verder zijn er de gewone onderwijsmensen die met de inburgering te maken hebben. Zoals het beheersen van het Nederlands, en de kennis van de Nederlandse samenleving en haar geschiedenis. De overheid kan daar ten behoeve van de integratie nog meer aan toevoegen mits zij geen inbreuk maakt op de vrijheid van richting (is: levensbeschouwing) van het bijzonder onderwijs. De Inspectie is er om na te gaan of aan die overheidsbepalingen de hand wordt gehouden.
Dat geldt uiteraard ook de 41 moslimscholen die er momenteel zijn. De Inspectie is daar onlangs nog op bezoek geweest en er waren nauwelijks klachten. Overigens betekent integratie niet het ‘aan het elkander gelijk maken’ maar ‘het aanleren van respect voor elkaar’.
Nu kan de overheid plichten opleggen en voorwaarden stellen, maar de scholen moeten het doen. Integratie is in feite een opdracht aan de hele samenleving om daar van harte aan mee te werken. Wij hebben nog steeds een schoolsysteem dat die taak uitmuntend aan kan.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties